Home

1 korintským 11

Následovníci moji buďte, jako i já Kristův. Chválímť pak vás, bratří, že všecky věci mé v paměti máte, a jak 1 Korintským 11:5 a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou; je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná. 1 Korintským 11:6 Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje Korintským 11, 1-16. Bratři a sestry, již více než roku spolu s přestávkami posloucháme příkazy Zákona. K příkazům Zákona se často váže výzva nebudeš jednat jako oni. Zákon člověka vysvobozuje z kolotoče špatností kolem něj. Člověk má stále na rtech omluvu tak to dělají všichni 1. Korintským 11 Český ekumenický překlad 1 Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. — Ženy při modlitbě a proroctví 2 Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali. 3 Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. 4 Každý.

1.list Korintským 11 Slovo na cestu (SNC) Řád při bohoslužbě je nutný. 11 1-16 Jinak vás musím pochválit, že na mne nezapomínáte a držíte se toho, co jsem vás naučil. Nelíbí se mi však móda, jakou u vás některé ženy začínají pěstovat: když ve veřejných shromážděních vzývají Boha nebo o něm hovoří, nezahalují si hlavu 1.list Korintským 11 Bible 21 (B21). 11 Řiďte se mým příkladem, tak jako já Kristovým. Pokrývka hlavy. 2 Chválím vás, že na mě stále pamatujete a držíte se učení, které jsem vám předal. 3 Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh. 4 Každý muž, který se modlí nebo prorokuje s pokrytou. 11 1 Řiďte se mým příkladem, tak jako já Kristovým. Pokrývka hlavy 2 Chválím vás, že na mě stále pamatujete a držíte se učení, které jsem vám předal. 3 Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh

Nový zákon - studijní průvodce pro studenty semináře formou domácího studi 1. Korintským 11. kapitola 1. Korintským 10 1. Korintským 12 . 1 . Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. 2 . Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali. 3 . Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž. Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům. 1 Korintským 11,10›› 1 Corinthians 11 Czech BKR. 1 Následovníci moji buďte, jako i já Kristův. 2 Chválímť pak vás, bratří, že všecky věci mé v paměti máte, a jakž jsem vydal vám ustanovení, tak je zachováváte. 3 Chciť pak, abyste věděli, že všelikého muže hlava jest Kristus, a hlava ženy muž, hlava pak Kristova Bůh

Korintským 11:1-16), večeře Páně (1. Korintským 11:17-34), duchovních darů (kapitoly 12-14) a vzkříšení z mrtvých (kapitola 15). Pavel roztřídil knihu 1. Korintským do odpovědí na otázky, jež mu Korintští věřící položili, a svých reakcí na nesprávné chování a bludné nauky, které se mezi věřící vkradly 1. Korintským 11:1-16 - Chápanie poriadku Božej autority a správanie sa na Bohoslužbách (19.3.2017) by KOSICE BAPTIST. 44:17. 1. Korintským 11:17-34 - Večera Pánova a spoločenstvo.

1. Korintským 13 /b/Cor1/13. 1. Korintským 12; 1. Korintským 14; 1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.; 2 Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem 1. Korintským 15:11-29. Pavel vykládá nauku o vzkříšení. Shrňte 1. Korintským 15:11-15 tím, že vysvětlíte, že Pavel se korintských Svatých ptal, proč začali pochybovat o tom, že vzkříšení je skutečné. Namítl, že pokud by Ježíš Kristus nevstal z mrtvých, pak by všichni svědkové Jeho Vzkříšení byli. 11 Žárlím na vás 1 Kéž byste ode mě snesli trochu pošetilosti - mějte se mnou prosím strpení. 2 Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži - Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu

1 Korintským 11 BKR Bible YouVersio

1. Korintským 6 Český ekumenický překlad — Případ sudičství 1 Jak to, že se někdo z vás opovažuje, má-li spor s druhým, jít k pohanským soudcům místo k bratřím? 2 Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti? 3 Nevíte, že budeme soudit anděly 11 Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. 12 Neboť nyní vidíme jako v zrcadle, # ř.: skrze zrcadlo (tj. vyleštěný kov); Jk 1,23 zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář

CEP - 1 Korintským 11 - Církev bratrsk

 1. 1 Korintským. 1:1-9. Hned na začátku dopisu jim Pavel připomíná že byl poslaný Bohem. Bylo to nutné, protože v Korintu vystupovala skupinka, která měla tendenci tento fakt popírat. Ve druhé kapitole dopisu Galatským čteme o falešných bratřích, kteří přinesli učení, proti kterému se musel Pavel postavit
 2. 1 Korintským Kapitola 11 -A A A + Kapitola 11 . Následovníci moji buďte, jako i já Kristův. 2 Chválímť pak vás, bratří, že všecky věci mé v paměti máte, a jakž jsem vydal vám ustanovení, tak je zachováváte
 3. Které výroky obzvlášť podněcují tvůj zájem o studium 1. a 2. listu Korintským? Otázky ke 2. lekci: Přístup k problémům - 1 K 1,1-17 Než se pustíš do vypracovávání odpovědí na otázky, modli se o vedení a správný pohled
 4. Láska tak jak ji popisuje Bible
 5. 1 Korintským 12:10 někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. 1 Korintským 12:11 To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce
 6. Kapitola 1 . Pavel, povolaný apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a bratr Sostenes, 2 Církvi Boží, kteráž jest v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteříž vzývají jméno Pána našeho Jezukrista na všelikém místě, i jejich i našem: 3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista

1 Korintským, Kapitola 11 1 Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. 2 Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali 1.list Korintským 11 Slovo na cestu (SNC) Řád při bohoslužbě je nutný. 11 1-16 Jinak vás musím pochválit, že na mne nezapomínáte a držíte se toho, co jsem vás naučil. Nelíbí se mi však móda, jakou u vás některé ženy začínají pěstovat: když ve veřejných shromážděních vzývají Boha nebo o něm hovoří, nezahalují si hlavu 1. Korintským, 11. kapitola. 1. Následovníci moji buďte, jako i já Kristův. 2. Chválímť pak vás, bratří, že všecky věci mé v paměti máte, a jakž jsem vydal vám, ustanovení zachováváte. 3. Chciť pak, abyste věděli, že všelikého muže hlava jest Kristus, a hlava ženy muž, hlava pak Kristova Bůh. 4. Každý muž. 1 Následovníci moji buďte, jako i já Kristův. 2 Chválímť pak vás, bratří, že všecky věci mé v paměti máte, a jakž jsem vydal vám ustanovení, tak je zachováváte. 3 Chciť pak, abyste věděli, že všelikého muže hlava jest Kristus, a hlava ženy muž, hlava pak Kristova Bůh. 4 Každý muž, modle se aneb prorokuje s přikrytou hlavou, ohyžďuje hlavu svou 1 Korintským 11 - Přečtěte si Bibli se zvukem ve více než 100 jazycích - Česká Bible 195

Chciť pak, abyste věděli, že všelikého muže hlava jest Kristus, a hlava ženy muž, hlava pak Kristova Bůh. 1 Korintským 1 Korintským 11, Jmenný - Biblepage.net Organizace Jesus World Wid Důležitost večeře Páně - 1 Korintským 11,23-26. Download: Důležitost večeře Páně - 1 Korintským 11,23-26. 1. Korintským; Tematické kázání. Dalibor Smolník 1. Korintským 11:1-1 1 Korintským 6:9-11. poslušnost jako důkaz spasení (Panství Krista) 1 Korintským 6:18, 19. Duch Svatý v nás. 1 Korintským 7:35. účel celibátu. 1 Korintským 7:39. manželství jenom v Pánu. 1 Korintským 8:9,10. tvá svoboda nesmí být kamen úrazu. 1 Korintským 11:3. role muže a ženy 1 Následujte můj příklad, tak jako já [následuji] Kristův. 2 Chválím vás, bratři, že ve všem pamatujete na mne a dodržujete ustanovení tak, jak jsem vám [je] vydal. 3 Chci však, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Bůh. 4 Každý muž modlící se nebo prorokující s pokrytou hlavou hanobí svou hlavu

1. Korintským 11, 1-16 (kázání) - evangnet.c

1.list Korintským 11 SNC - 1 Corinthians 11 NASB. Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail. Stesk po pravé vlasti (Žd 11,13-16) Jákobův útěk (Gn 28,1-22) Další čtyři charakterové vlastnosti, které upevní každé manželstv 1.Korintským, 1.kapitola. Bible Kralická (1613): 1. 11. Nebo oznámeno jest mi o vás, bratří moji, od domácích Chloe, že by mezi vámi byly různice. 12. Míním pak toto, že jeden každý z vás říká: Já jsem Pavlův, já Apollův, já Petrův, já pak Kristův. 13 [1 Korintským 12] [1 Korintským 13] [1 Korintským 14] První Epištola S. Pavla k Korintským 13 Láska 11 Dokudž jsem byl + dítě, mluvil jsem jako dítě, myslil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, ale když jsem učiněn muž, opustil jsem dětinské věci » rodinné bohoslužby 19.10.2008; 1.Korintským 11,27-33 rodinné bohoslužby 19.10.2008; 1.Korintským 11,27-33 Děcka dneska začneme od obrázku ( jedení beránka )

Přečtěte si společně: 1. Korintským 13,1-13 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem 1. Korintským 3,11 - Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 42. týden Žalm 8,2 - Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. 43. týde 1. Korintským 12:4-11 Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž Duch; jsou rozdíly v službách, ale tentýž Pán; a jsou rozdíly v působení, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dáván projev Ducha ke společnému prospěchu

1. Korintským 11 Český ekumenický překlad :: BibleServe

 1. Korintským 11,3 Publikováno: Rubriky: Verše Štítky: 1. Korintským , bible , biblické verše , Bůh , Ježíš , Ježíš Kristus , křesťanství Napsat komentář pro text s názvem Hlavou každého muže je Ježí
 2. 1 Korintským 11,23-26: Jerry Farník: Důležitost večeře Páně - 1 Korintským 11,23-26: 1. Korintským, Tematické kázán.
 3. 1 1.list Korintským 1:1 1 1.list Korintským 1:17 1.list Korintským 1 Pavel, podle Boží vůle povolaný apoštol..
 4. 1.Korintským 3,11. 31. Sobota Chci hned od rána jásat nad tvou přízní, že jsi mou tvrzí a útočištěm v dobách tísně. Žalm 59,17 Ku. Přede dnem velmi ráno vstav Ježíš, vyšel, a šel na pusté místo, a tam se modlil. Marek 1,35 K == Matouš 5,1-12 == Římanům 3,21-28 == Jeremiáš 29,1-14 =
 5. 1 Korintským 16,1-4 - Každý ať dá 25. 10. Míša Mannová - Slovíčko pro děti Medvědi 18. 10. Jan Vlk - Kázání Věřit Bohu 11. 10. Vašek Müller - Kázání Ježíš je Pravda! 11. 10. Dana Vlková - Slovíčko pro děti Skrýš ve skále 4. 10. Miroslav Pavlíček - Kázání Ano v Ježíši 4. 10. Mirka Lukešová.
 6. Písmo svaté 1. Korintským Nový zákon. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. (1K 1,3) Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. (1K 6, 9-11) Všechno je mi.

1.list Korintským 11 SNC - Řád při bohoslužbě je nutný ..

1. Korintským, 11. kapitola 11. Ale to vše působí jeden a týž Duch, rozděluje jednomu každému obzvláštně, jakž ráčí. 12. Nebo jakož tělo jedno jest a mnoho má oudů, ale všickni ti jednoho těla oudové, mnozí jsouce, jedno tělo jsou: tak i Kristus. 13. Skrze jednoho zajisté Ducha my všickni v jedno tělo pokřtěni. Třináctá kapitola 1. Listu Korintským je asi jedna z nejznámějších kapitol Bible. Pokud začnete na veřejnosti odříkávat či předčítat slova z této kapitoly, většina lidí řekne, že to znají, že tento text slyšeli někde na svatbě či že tento text slyšeli třeba ve filmu Sbor v Korintu byl zmítán nejednou těžkostí a apoštol Pavel, pověřený samotným Kristem, v jeho autoritě píše dopisy tamním křesťanům. První z nich vede místní církev do zralosti v oblastech jako čistoty života nebo sborového pořádku 11. října - 18. neděle po Trojici kázání: Efezským 5,15-21 18. října - 19. neděle po Trojici (s vysluhováním VP) kázání: farář Thomas Weinmair, Freyung (SRN) 25. října - 20. neděle po Trojici kázání: 2. Korintským 3,3-9 1. listopadu - Den reformace (s vysluhováním VP) kázání: Filiým 2,12-1 Druhý list Korintským (zkratka 2K nebo 2Kor) je součást Nového zákona, jeden z listů apoštola Pavla.Byl napsán řecky, snad roku 56 v Thessalonice, a už kolem roku 150 jej cituje Markionův kánon jako církví uznanou knihu.. Pavel založil křesťanskou obec v Korintu v roce 51 - 52 a žil tam 18 měsíců (Sk 18,11). Pak žil tři roky v Efesu, odkud patrně napsal do Korintu dnes.

Ale chlubiti mi se není dobré, nebo přišel bych k vypravování o viděních a zjeveních Páně. Znám člověka v Kristu před lety čtrnácti, (v těle-li, nevím, čili krom těla, nevím, Bůhť ví,) kterýž byl vtržen až do třetího nebe. A vím takového člověka, (bylo-li v těle, čili krom těla, nevím, Bůh ví), 2 Korintským Zde končí první část tohoto článku. V příští části budu hovořit o tom, že ironii vnímám i v 1. Korintským 14,33b-35, tj. v oné slavné pasáži o mlčení žen ve shromáždění. Zůstaňte naladěni Přečtěte si celou kapitolu 1. Korintským 13. Pavel nejprve pojmenoval všechny obecné špatnosti v korintském sboru, vysvětlil podstatu duchovních darů a princip nezištné lásky jako ústřední motiv všeho křesťanského úsilí, a teď přistupuje k tomu, aby jim vytkl zneužívání daru jazyků některými z nich.. Nemáme k dispozici všechny detaily otázek Korinťanů, na. 1k 12:11-12 Ve světle těchto textů opravdu člověku nepřísluší, aby Bohu diktoval, který dar by chtěl. Je naprosto zřejmé, že dar jazyků byl některým dán a jiným ne. Není tedy výsadou člověka, aby se mu Bůh v tomto ohledu podrobil, natož aby se obdržení tohoto daru (dar jazyků) vnímalo jako zkouška Božího přijetí Kapitola 10. Napomíná, aby žádostem zlým nepovolovali, 9. na Krista nehřešili, 14. jsouce stolu Kristova účastni, nepřiúčastňovali se satanu, 23. a maličkým ku pohoršení nebyli. 1. Nechciť pak, abyste nevěděli, bratří, že otcové °naši všickni pod oblakem byli, a =všickni moře přešli

4

1.list Korintským 11 B21 - Řiďte se mým příkladem, tak ..

1. Korintským 2,1-16 (EKUM) 2,11 Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží. [7] 2,12 My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, 2,13 abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská. Kapitola 12. Učí apoštol rozličných darů Božích dobře užívati, 12. a v svornosti, v lásce i v jednotě ducha zůstávati. 1. O duchovních pak dařích, bratří, nechci, abyste nevěděli.. 2. Víte, ^že jste byli pohané, kteříž k modlám němým, jakž jste bývali vedeni, tak jste chodili. [^6,11 1. KORINTSKÝM 7 - 11 Dar manželství; Zůstaň, jak jsi; Času je málo; Svoboda a ohleduplnost; Svoboda a obětavost; Svoboda a svatost; Svoboda a zodpovědnost; Pokrývka hlavy; Večeře Pán

1. Korintským . Připomenutí evangelia (1K 15,1-11) Jaroslav Kernal: 2020 : Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17-18) Jaroslav Kernal: Osnova (242.99 KB) 2017. Kontakt: Mise Pro Život Pavel Turoň 739 94 Vendryně 919 Tel.: +420 776 566 950 e-mail: mise.turon@seznam.c

11 se zjevil v Jeruzalémě (24:36) Večer v pokoji (20:19) Věřili apoštolové dvěma, kterým se v 1 Korintským + Olivová hora Skutky (1:9-12) Created Date: 4/6/2015 10:31:07 AM. 1 Pavel, povolaný apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a bratr Sostenes,. 2 Církvi Boží, kteráž jest v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteříž vzývají jméno Pána našeho Jezukrista na všelikém místě, i jejich i našem:. 3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.. 4 Děkuji Bohu svému vždycky za vás. 1. Korintským: Každý den neděle. All Sermons For 1. Korintským: Každý den neděle. 2.Korintským 6,4.10 == Jan 20,11-18 == 1.Korintským 15,12-19 == 16. Čtvrtek Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a pokládají se za rozumné. Izaiáš 5,21 J. My jsme přijali ducha ne světa, ale ducha Božího, abychom chápali, co nám Bůh z milosti udělil

Korintským jich několik je (2Kor 11,1; 12,2), ty jsou už ale docela průhledné. Domnělá ironie tohoto článku se nachází v 1Kor 14,33b-35, zde ji cituji v kontextu veršů 32-40. Duchové proroků se podřizují prorokům, neboť Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech shromážděních svatých Passage: Zjevení 20:4-6, 1 Tesalonickým 4:13, Židům 11:35, 1 Korintským 15:31-32 Bůh nedopustí 3. 9. 201 Korintským 3:4-11 Pavel porovnává rozdíl mezi starozákonními předpisy a novou smlouvou milosti, a zákon popisuje jako něco, co zabíjí, zatímco Duch dává život. Zákon je služba, vedoucí ke smrti, tesaná do kamene (1:7; Exodus 24:12), protože vede pouze k poznání hříchu a k jeho odsouzení signály.cz » La vida » 1. Korintským 6,12. 1. Korintským 6,12. pettulla. 5. 5. 2011 23:02. 11. 8. 2014 TE Ď; 19. 6. 2013 Květen 2011 (1) Únor 2011 (2) Leden 2011 (7) Prosinec 2010 (15) Listopad 2010 (21) Autor blogu Grafická šablona Monika Voňkov á. Text: 1.Korintským 11,17-34. Dnes je před námi 2 část 11 kapitoly prvního dopisu apoštola Pavla Korintským. Celá tato kapitola se věnuje bohoslužebným otázkám.V první části této kapitoly, kterou jsme rozebírali minulý týden, se jednalo o zahalování hlavy žen při bohoslužbách a postavení muže, žen a toho, kdo je hlavou muže i ženy

1. Korintským - On-line Bibl

 1. 1 Corinthians 11 MSG - 1.list Korintským 11 SNC. Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail.
 2. 1. Korintským 11,23-26; Čekáme. Jsme v době očekávání. Na svícnu hoří první adventní svíce a my odpočítáváme čas do vánoc. A jsme zvědaví, jaké ty vánoce letos budou. Určitě o dost jiné než v předešlých letech. Ale pořád počítáme s tím, že to budou vánoce, byť v pozměněné podobě
 3. Přestože ke Korintským přišel s velkou bázní a chvěním (v. 3), nikdy se nedal zastrašit lidskými výhružkami a špatným zacházením (2 K 11,24-30). Nedůvěřoval ve své řečnické schopnosti, ale pouze v samého Boha. Kázal v moci Ducha svatého (v. 4). Pavel pokračoval s vysvětlením: aby s
 4. Křesťanské společenství, z. s., je nezávislé vnitrocírkevní misijní hnutí, působící v rámci Slezské církve evangelické augsburského vyznání.Posláním Křesťanského společenství je sdružovat křesťany za účelem realizace biblického učení o všeobecném kněžství
 5. Novozákonní papyrus je opisem části Nového zákona na papyru.V současnosti je známo přes 120 novozákonních papyrů, od celých knih až po nepatrné zlomky. Některé z nich patří mezi nejstarší s nejlepší svědky původního textu Nového zákona. Papyrus 52 (), zlomek evangelia podle Jana, který se datuje nejpozději do roku 150, je nejstarším zachovaným rukopisem Nového.
 6. 1 Příběh nebe a země 1Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. 3Bůh řekl: Ať je světlo! - a bylo světlo. 4Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. 5Bůh nazval světlo den a tmu nazval noc.Byl večer a bylo ráno, den první

22. blok, 3. den: 1. Korintským 11 - Church of Jesus Chris

Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest [1 Korintským 14] [1 Korintským 15] [1 Korintským 16] První Epištola S. Pavla k Korintským 15 Jakož jest Kristus Pán mocně vstal z mrtvých, 11. tak i nás také mocí svou vzkřísí, 35. abychom s ním majíce duchovní rozkošné a stkvoucí tělo v slávě nevýmluvné věčně se radovali Korintským 12,12-14; 2.Korintským 11,2; 1. Tesalonickým 4,17). Písma Nového Zákona jasně učí o založení a přetrvání místních církví (Skutky 14,27; 20,17.28-32; 1. Timoteovi 3,1-13; Titovi 1,5-11). Podle učení Bible má být každá místní církev (církev v daném místě, místní sbor) nezávislá, nemá být zvnějšku.

1. Korintským 11 - Správný přístup k večeři Páně 20. 1. Korintským 12 - Různé dary Ducha 21. Římanům 3 - Spravedlnost z víry 22. Galatským 4 - Sára a Hagár 23. Židům 4,14 - 5,10 - Ježíš pravý velekněz 24. Židům 7,26 - 8,13 - Nová smlouva převyšuje staro 1. Korintským . Připomenutí evangelia (1K 15,1-11) Jaroslav Kernal : Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17-18) Jaroslav Kernal : 1k1-17-18-osnova.pdf. Biblické vyučování - 1.List Korintským 1,26-31 | Peter Bača (St 18.11. 18:00) Nespokojený a proto nesloužící křesťan | Milan Bulák (Ne 15.11. 9:30) Stojím uprostřed vás nebojte se | Ageus #10 | Ludvík Tvrdý (St 11.11. 18:00) Vyvolený a přesto neposlušný | Peter Bača (Ne 8.11. 9:30

1. Korintským 11:1 - 34 Online Bible Online spolčo ..

 1. 1 Korintským 1,18-31 : Pozvání na cestu - Skutky: PODOBENSTVÍ O TĚLE A ÚDECH : 1 Korintským 12,1-27 : Pozvání na cestu - Evangelia: PROROCTVÍ O MESIÁŠI: Izajáš 11,10 : Pozvání na cestu SZ2: SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO: Skutky 2,1-41 : Pozvání na cestu SZ2: SLOVO SE STALO TĚLEM : Jan 1,1-1
 2. (Efezským 1:22, 2:1-22, 1. Korintským 12:13) Každý věřící musí patřit do místního společenství věřících. (Skutky apoštolů 2:41-44, Židům 10:25) Máme požehnanou naději, že Ježíš se vrátí pro své svaté a ti budou společně s ním kralovat a vládnout. (2. Tesalonickým 1:7, Zjevení 19:11-16, Zjevení 20:1-7
 3. Korintským 1:8-11. Jakub / 15.2.2011. O dopisu do Korintu se někdy mluví i jako o psaném v slzách. Důvodem je, že apoštol netvoří pevnou strukturu argumentů, které by zabránili oponentům i dýchat, ale spíše vede důvěrný rozhovor. Otvírá své srdce, odkrývá se pohnutky, zkušenosti i pocity, které prožil či prožívá
 4. List Korintským 2:1-11 . 9. 9. 2012. Bůh s námi komunikuje/Když komunikujeme s druhými - Jiří Gruber a Petr Dvořáček Verš: Přísloví 25:1-3 . 26. 8. 2012. Co dělat, když to bolí? - Petr Dvořáček Verš: Pláč 3:19-23 . 19. 8. 2012 . Kde jsi Bože? - Petr Dvořáček Verš: Jeremiáš 2.

Video: Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům

1 Corinthians 11 Czech BKR - Bible Hu

Dalibor Smolník 1. Korintským 6:1-11. Create . Make social videos in an instant: use custom templates to tell the right story for your business Hospodinova reakce na pád člověka (Genesis, 11. část) V 11. části rozhlasového výkladu pradějin, tedy prvních 11. kapitol biblické knihy Genesis, se budeme věnovat textu Gn 3,14-24, ve které svatopisec líčí Hospodinovu.. 1 Korintským 10:14 A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.v 1 Korintským 10:14 A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. 2 Korintským 13:7 Modlíme se k Bohu, abyste neudělali nic zlého - nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme obstáli, ale abyste vy činili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli Text: 1.Korintským 4,1 ? 5 Bratři a sestry, Co pro nás znamená mínění druhých? Co pro nás znamená jejich úsudek o nás? Záleží nám na něm? Nebo nezáleží? A je to dobře nebo špatně? Jsme rádi, když nás někdo pochválí. Jsme rádi, když o nás lidé smýšlejí dobře 1. Korintským. Vše pod nebem má svůj čas! (1Kor 1, 30 - 31) Vše pod nebem má svůj čas! (1Kor 1, 30 - 31) admin-karel Ne, 09/20/2020 - 10:00. Nový zákon. 1. Korintským

Kniha 1. Korintským - GotQuestions.or

1. list Korintským - YouTub

Korintským 1:19, 20. EurLex-2. Most Charilaose Trikoupise: Tento most před Korintskou úžinu je nejdelším zavěšeným mostem na světě a spojuje Peloponéský poloostrov s pevninskou částí Řecka. jw2019. Lépe to můžeme pochopit ve světle 13., 16, a 17. verše ze 14. kapitoly 1 2.Korintským, 1.kapitola. Bible Kralická (1613): 1. 11. Když i vy nám pomáhati budete modlitbami za nás, aby z daru toho, příčinou mnohých osob nám [daného,] od mnohých děkováno bylo z nás. 12 2018 Diptych : Zákon a Evangelium u Sofoniáše (Sf 1,1-3 & 3,14-20) 21. 11. 2018 Něco o Ježíšově lidstv Kázání na 1. Korintským kap. 15. augustana. 29. 5. 2017 9:45. Rubrika: Biblická zamyšlen. 2.Korintským 11:22-33: I vy chcete odejít? 2.Korintským 12:1-10: Radost ze slabosti: 2.Korintským 13:11-13: Je Bůh se mnou? (Den Otců) Komentáře. Přidat komentář Jméno: Nadpis: Text: Přehled komentářů.

1. PAVLÙV LIST KORINTSKÝM P avel, z Boží vøle povolaný apoıtol Ježíıe Krista, a bratr Sostenes 2církvi Boží v€Korintu, posvìceným v€Kristu Ježíıi, po-volaným svatým, a takØ vıem, kdo na jakØmkoli místì vzývají jmØno naıeho spoleŁnØho PÆna Ježíıe Krista: 3Milost vÆm a pokoj od Boha, naıeho Otce, a od PÆn Datum Téma Vyučující; 25.11.2018: Rozprava - Efezským 4: Marek Pala, Dan Látal, Peťa Řezníček: Stáhnout: 04.11.2018: Neskonale víc! Tomáš Pal 1/20 Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2. Kor. 5,21. 2/20 Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. Žalm 145,1. 3/20 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Židům 11, 1 Korintským : Zpět na index Bible. 1 1 Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenés 11 Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory. 12 Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu

1. Korintským 13 - biblenet.cz bible online český ..

Lekce 111: 1. Korintským 15:1-29 - Church Of Jesus Chris

 1. Kapitola 11 . 1 Následovníci moji buďte, jako i já Kristův. 2 Chválímť pak vás, bratří, že všecky věci mé v paměti máte, a jakž jsem vydal vám ustanovení, tak je zachováváte. 3 Chciť pak, abyste věděli, že všelikého muže hlava jest Kristus, a hlava ženy muž, hlava pak Kristova Bůh. 4 Každý muž, modle se aneb prorokuje s přikrytou hlavou, ohyžďuje hlavu svou
 2. 1.Korintským 3,16; 6,19 Jsem připojen k Pánu a jsem s Ním jeden Duch | 1.Korintským 6,17 Jsem částí Kristova těla | 1.Korintským 12,27; Efezským 5,30 Jsem nové stvoření | 2.Korintským 5,17 Jsem smířen s Bohem a jsem služebníkem smíření | 2.Korintským 5,18-19 Jsem Boží syn | Galatským 3,26.2
 3. První list korintským 1,26-29 Jak to, že v církvi máte takovéhle lidi?! Podívejte se na ně - v neděli vysedávají v kostele, ale sotva z něj vyjdo
 4. 1.LIST KORINTSKÝM . 1. 1 Pavel, povolaný apoštol Krista Ježíše skrze vůli Boží, a bratr Sosthenes 2 církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, Pána jejich i našeho: 3 Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista
 5. Lukáš 11, 1 - 13 Jan 17 1. Janův 5, 14 - 15: Ochrana: Žalm 18, 1 - 3 Žalm 34, 7: V nemoci a bolestech: Žalm 38 Jakubův 5, 14 - 15 Římanům 8, 28 a 39 - 39 2. Korintským 12, 9 - 10 1. Petrův 4, 12 - 13 a 19: Ve smutku: Žalm 51 Matouš 5, 4 Jan 14 2. Korintským 1: V pokušení: Žalm 1 Žalm 139, 23 - 24 Matouš 26, 41 1. Korintským.
 6. 22. 11. Vašek Müller - Kázání Dobrá zpráva 15. 11. Zdeněk Mann - Kázání Boží dům 8. 11. Marek Obitko - Kázání Strach a láska 25. 10. Jan Pešek - Kázání 1 Korintským 16,1-4 - Každý ať dá 25. 10. Míša Mannová - Slovíčko pro děti Medvědi 18. 10. Jan Vlk - Kázání Věřit Bohu 11. 10. Vašek Müller.
 7. 2 Korintským. 1:24... Pavel používá téměř stejná slova jako v dopise prvním. 1-11. Tím lidským faktorem, který Bůh použije k soudu na Israel, bude Antikrist. A bude to nejkrvavější stránka v dějinách lidstva! Během tohoto času bude také vylito sedm nádob hněvu Boha na tuto Zemi. Výsledkem bude strašný pláč a.
1 Corinthians 15:10 lgs

2. Korintským - On-line Bibl

1. Korintským 6 Český ekumenický překlad :: BibleServe

ČCE Salvátor - Online biblická: …umřel a byl pohřbenSbor Církve adventistů 7Citáty Z Bible O Naději – CipManiaHrnek - Maminko Děkuji, že jsi - (nebe) - Křesťanský
 • Stříbrné mince koupě.
 • Magnesium b6 prášek.
 • Matt lattanzi.
 • Půjčovna střešních boxů praha 5.
 • Trvalky spon.
 • Horolezci akordy.
 • Preparation h mast pribalovy letak.
 • Návěs sklápěcí.
 • Jan a františek nedvědovi 44 slavných písniček skladby.
 • Tl494 popis.
 • Restaurace mincovna.
 • Šváb dubia.
 • Pradaxa 150 cena.
 • Colton haynes osobnosti.
 • Typy pokémonů.
 • Jak udělat 20 shybů.
 • Divoké včely wiki.
 • Svycarsko.
 • Nákladové a výnosové účty.
 • Jak vyčistit konvici citronem.
 • Kurz cad czk.
 • Birth live.
 • Neapolská kuchyně.
 • Fastest file transfer.
 • Sportovní programy online.
 • Google maps offline android.
 • Život na muni.
 • Konec parních lokomotiv v čr.
 • Botas prestige.
 • Molekula prvku je tvořena.
 • Stary most.
 • Nekupto spz.
 • Soy luna 2 série cz.
 • Lasice hranostaj prodej.
 • Leky na andropauzu.
 • Soy luna 2 série cz.
 • Skylink film .
 • Vystřihovánky pro malé děti.
 • Dveřní kování venkovní.
 • Vyrážka na stehnech u dětí.
 • Vstupenky colours of ostrava 2018.