Home

Metodický pokyn mšmt k prevenci sociálně patologických jevů

(1) Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů (dále jen žák) ve školách a školských zařízeních v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže . Čl. I. Úvodní ustanovení. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen pokyn) vyplývá z Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu. Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 18 písm (1) Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů (dále jen ţák) ve školách a školských zařízeních v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže čj. 14 514/2000-51 platný od 1.1.2001 se systémově zaměřuje na celou škálu sociálně patologických jevů

(1) Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy (dále jen MŠMT) k primární ě prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů (dále jen žák) ve školách a školských zařízeních v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže čj. 14 514/2000-51 platný od 1.1.2001 se systémově zaměřuje na celou škálu sociálně patologických jevů MŠMT aktualizuje metodický pokyn k řešení šikany ve školách Materiál bude kromě jiného doplněn i o téma šikany učitele žákem. Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje naplňování zásad a cílů vzdělávání ve škole a školském zařízení

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (Dokument Č.j. MSMT- 22294/2013-1) Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28 Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žákůa studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 20 006/2007-51) Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu MŠMT na období 2005 - 200 Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízení č.j.:20 006/2007-51 Metodický pokyn MŠMT k projevům rasizmu, xenofobie a intolerance Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlou

Nový metodický pokyn MŠMT v oblasti prevence . 3. 10. 2013 Autor: Dita Kosová. V srpnu 2013 byl vydán Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, čj. MSMT-22294/2013-1, (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu pedagogický pracovník. - Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Č. j.: 20 006/2007-51 - Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách vaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zaří-zeních, Č. j.: 20 006/2007-51 a to zejména podle přílohy č. 1 Příloha č. 1 k č. j.: 20 006/2007-5 Sociální patologie (z řec. pathos, utrpení, choroba) je souhrnné označení pro nezdravé, abnormální a obecně nežádoucí společenské jevy, tzn. společensky nebezpečné, negativně sankciované formy deviantního chování, které není v souladu s morálními, sociálními či právními normami společnosti. Sociální patologii lze chápat jako označení jednoho z předmětů. Z dokumentu Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, Čj.: 14514/2000 - 51, platného od 1. ledna 2001

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) Cílem metodického pokynu je pomoci porozumět školám a školským zařízením (dále jen školám) fenoménu šikany, možnostem, jak mu předcházet a jak na něj efektivně reagovat, pokud k jeho výskytu dojde Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č. j. 20 006/2007-51). Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č. j. 24 246/2008-6) 2. Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních (Věstník MŠMT ČR sešit 11/2007) 3. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků Vnitroresortní předpisy MŠMT Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů č. j. 20 006/2007-51 ze dne 16. 10. 2007, Věstník MŠMT • Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů dětí, žáků a mládeže ve školách a školských zařízeních • Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 24 246/2008-6 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízen

MŠMT: Metodický pokyn k primární prevenci sociálně

1) Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, č.j. : 20006/2007-51 2) Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: 14514/2000-5 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, č.j. MSMT-21149/2016 • Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.:20 006/2007-5

Česká škola: MŠMT: Metodický pokyn ministra školství

Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j.: 28275/200-22 k prevenci a řešení šikanování. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na období 2001-2004. Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j.: 10194/2002-14 k jednotlivému postupu při uvolňování. 14 514/2000-51 Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 10 844/2005-24 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2005 - 2008 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a žák 2/ Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 24 246/2008-6 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 3/ Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období 2009-201 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005 (Věstník MŠMT sešit 2/2006) Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyuþování, prevenci a postihu záškoláctví, . j. MSMT-10 194/2002 - 14, jehož aktualizace se připravuje ke dni 1. 9. 2018. Záškoláctvím bývá oznaþován přestupek žáka, který úmyslně zanedbává docházku do školy

- Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.21291/2010-28 - Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j.: 21149/201 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže čj. 14 514/2000-51 platný od 1.1.2001 se systémově zaměřuje na celou škálu sociálně patologických jevů Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe č.j. 14 514/2000-51 platný od 1.1.2001 s Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci šikany ve školách a školských zařízeních. Čj. MSMT-21149/2016 Spolupráce při prevenci sociálně patologických jevů Krajský školský koordinátor prevence Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradn

006/2007-51 ze dne 16.10.2007). Tento metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů (dále jen žák) ve školách a školských zařízeních je v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst Zrušuje se Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51. Přílohy: msmt_prevence_rizikoveho_chovani msmt_prevence_rizikoveho_chovani_01_drogy msmt_prevence_rizikoveho_chovani_02_doprava msmt_prevence_rizikoveho_chovani_03_poruchy_prijmu. Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, č.j. 20 006/2007-51 Kde jej naleznete: Věstník MŠMT sešit 11/2007. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci Pokorný vytyþil nejdůležitější þinitelé vztahující se k riziku vzniku sociálně patologických jevů u mladistvých: Využití, množství a obsah volného asu. Zdraví a jeho vliv na vývoj osobnosti. Sociální zdatnost. Rodina a rodinné zázemí. Škola. Vrstevníci - základní vztahy s þleny skupin

• Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: 20 006/2007 - 51 • Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasizmu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99 - 22 • Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školskýc Jeho základem je Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a studentů ve školách a školských zařízeních 20 006/2007-51 a Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Č.j. 24 246/2008-6

Metodicky pokyn MSMT - sikana

Metody sběru dat k posouzení problematiky primární prevence sociálně patologických jevů: mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení čj. 24 246/2008-6 Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance čj Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízení, č. j. MŠMT-21149/2016 Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách, č.j. 22294/2013- Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních se zaměřuje na předcházení rizikovým jevům zejména v oblastech: PREVENCE. Užívání návykových látek (kouření, alkohol, omamné a psychotropní látky) Šikana, rasismus, xenofobie, Vandalismu Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, č.j. 20 006/2007-51 doporučuje postupy školy při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže

- Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č. j.: 20 006/2000-51) - Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (č. j.: 10 194/2002-14, Věstník MŠMT 3/2002 Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a mládeže ve školách a školských zařízeních (Č.j. 20 006/2007-51) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (Č.j. 24 246/2008-6

MŠMT aktualizuje metodický pokyn k řešení šikany ve

 1. (Věstník MŠMT, 2005) systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii používání ve školách pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní.
 2. Dotační programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 10.11.2017. MŠMT vyhlásilo nový dotační program Bezpečné klima v českých školách a zveřejnilo metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ale i směrem k pedagogům předkládá nově MŠMT přehledný a ucelený aktualizovaný metodický materiál.
 3. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005 (Věstník MŠMT sešit 2/2006) Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a student
 4. 20 ) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j.: 28 275/2000-22. 21 ) § 415, 422 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 5. - Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.:20 006/2007-51 - Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j.: 24 246/2008-

Dokumenty :: PREVENCE NA GYBON

 1. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (čj.: 10 194/2002-14). Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT(čj.: 37 014/2005-25)
 2. istra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 10 194/2002-1
 3. 006/2007-51 ze dne 16.10.2007). Tento metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů (dále jen žák) ve školách a školských zařízeních je v souladu s § 29 odst. 1

Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č. j.: 20 006/2007-51 Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008- - Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 2006/2007 - 51 k primární prevenci sociálně patologických jevů dětí, žáků a mládeže ve školách a školských zařízení II - Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10194/2002-14 (Věstník MŠMT sešit 3/2002) - Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 20 006.

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (čj.: 10 194/2002-14). Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (čj.: 37 014/2005-25) • 14 423/1999-22 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance • 20 006/2007-51 Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže • 28 275/2000-22 Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízen P - Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů Pořadové íslo: 8. 2 Obsa Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (20006/2007-51) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (24246/2008-6) Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování Metodické doporuþení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT þ.j.: 21291/2010-28. Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a studentů ve školách a školských zařízeních þ.j.:14514/2000-5

Krádeže na útěku METODICKÉ POKYNY MŠMT Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Spolupráce předškolních. Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních (č.j. 20006/2007-51) Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (č.j. 14423/99-22

Nový metodický pokyn MŠMT v oblasti prevence

 1. MŠMT v roce 2017 novelizovalo přílohu metodického doporučení k primární prevenci - konkrétně oblast kyberšikany. Tato příloha zahrnuje praktický návod pro školy, jak preventivně působit ve svém prostředí, jak postupovat v souladu s platnou legislativou, čeho se vyvarovat či na koho se případně obrátit, pokud se s daným problémem škola setká a neumí situaci.
 2. 1) Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízení, č.j. : 20006/2007-51 2) Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe, č.j.: 14514/2000-5
 3. istra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (Čj.: 28 275 / 2000 - 22

Sociální patologie - Wikipedi

 1. 21149/2016) a Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a studentů ve školách a školských zařízeních 20 006/2007-51 a Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 21291/2010-28
 2. Školní řád - platný od 1.9. 2015 Přílohy ke školnímu řádu. Příloha č.1 ke Školnímu řádu - Metodický pokyn MŠMT k zajištění BOZ žáků. Příloha č.2 ke Školnímu řádu - Doplněk ke zneužívání návykových látek. Příloha č.3 ke Školnímu řádu - Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u žák
 3. Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních do začátku vánočních prázdnin zbývá
 4. Diagnostika na specializovaném pracovišti Školní neúspěšnost a častá absence spojená se záškoláctvím (Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví čj.: 10 194/2002-14 ) Zjišťování a náprava.
 5. Efektivní řešení primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách Effective resolution primary prevention of social pathologic phenomenons at primary shools
 6. základem je Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a studentů ve školách a školských zařízeních 20 006/2007-51 a Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. .j. 24 246/2008-6. Obsah

Informace č. SK36/2006 MŠMT ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb., Metodický pokyn MŠMT čj. 14 514/2000-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (č.j. 21 291/2010-28) Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j. 20 006/2007-51) Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci Vnitroresortní předpisy MŠMT: Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT sešit 10. Hlava III Závěrečná ustanovení Článek 7 Zrušovací ustanovení Zrušuje se Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Dokumentace školního metodika prevenc

UHK - Katedra pedagogiky a psychologie Studium k výkonu

 1. istra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č. j. 20006/2007-51 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. MŠMT - 21291/2010-28 Metodický pokyn.
 2. MŠMT (2007). Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Praha: MŠMT. MŠMT (2005). Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek. Praha: MŠMT
 3. Metodické pokyny MŠMT z oblasti sociálně patologických jevů (rizikového chování) Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016
 4. Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a mládeže ve školách a školských zařízeních (Č. j. 20 006/2007-51) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (Č. j. 24 246/2008-6
 5. Metodický pokyn o primární prevenci sociálně patologických jevů, č.j. 20 008/2007-51 ze dne 16. 10. 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Martin Kocanda Katedra věd o výchově Datum zadání bakalářské práce: 30. dubna 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: 31. března 2009 L. S

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j. 20006/2007 - 51 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j. 14423/99-2 Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 20006/2007-51. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a student Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 20 006/2007-51 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení č. j. 21 291/2010-28 Metodický pokyn MŠMT, č.j.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně-patologických jevů u dětí,žáků a studentů ve školách a šk.zařízeních (MŠMT 2007) Metodický pokyn MŠMT, č.j.: 28 275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (MŠMT 2001) Metodický pokyn MŠMT, č.j.: 24 246/2008.

Preventivní program škol

20) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.: 28 275/2000-22. 21) § 415, 422 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. Metodický pokyn MŠMT k šikanování ve školách. že včasná prevence v oblasti sociálně patologických jevů je závažné téma, kterému musí být věnována pozornost.. DOKUMENTY K REALIZACI Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č. j. 20 006/2007 - 51 Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních č. j. 24 246/2008 -

MŠMT - prevence rizikového chování + 14 příloh Základní

Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. - Metodický pokyn MŠMT č.j. 20 006/2007-51 k primární prevenci SPJ u dětí, žáků, studentů ve školách a školských zařízením - Metodický pokyn MŠMT č.j. 14514/2000-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešen Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č. j. 20006/2007 - 51 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Č. j. MŠMT - 21291/2010-28 Metodický pokyn. Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č. j. 20 006/2007-51 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, č.j. MSMT-21149/201

- Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č.j. 24 246/2008-6 - Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, Č.j. 20 006/2007-51 Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů dětí, žáků a mládeže ve školách a školských zařízeních Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT- 22294/2013-1 Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, č.j. MSMT-21149/2016 Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků, č.j. MSMT-43301/2013 Využití právních opatření při řešení problémového chování žák Metodického pokynu MŠMT ČR č.j.: 10194/2002-14. Metodického pokynu MŠMT ČR č.j.: 22294/2013-1 · Preventivní program MŠMT pro školy a školská zařízení · Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeníc Minimální program prevence sociálně patologických jevů SPgŠ Boskovice, příspěvkové organizace vychází z materiálu MŠMT Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. č. j. 20 006-2007 - 51. 1. Základní charakteristika škol

 • Chemická komunikace.
 • Nejlepší stěry na kluky.
 • Bezdrátová klávesnice a myš k televizi samsung.
 • Lego mix.
 • Národní archiv den otevřených dveří.
 • Pravá dáma.
 • Obsah kruhového výseku vzorec.
 • Sarada uchiha wikia.
 • Jeff goldblum filmy.
 • Big mouth liquid.
 • Nemocnice jihlava oční.
 • Proc je bungalov drazsi.
 • Převod zástavního práva na jinou osobu.
 • Chata bez elektriny.
 • Pračka siemens poruchy.
 • Zánět slinné žlázy u kočky.
 • Jane hajduk.
 • Goldie hawnová.
 • Pohádkový les hostivař 15.6 2019.
 • Eliptical insportline atlanta black.
 • Adhd v kolektivu.
 • Levné spodní prádlo brno.
 • Podání badminton video.
 • Pizzeria milana.
 • Srdce ryb.
 • Teplota mražení potravin.
 • Podoušťák zakřivený.
 • Ben cristovao novinka.
 • Co vysadit pod stromy.
 • Kurz koruny k euru.
 • Svědění mezi prsty na rukou.
 • Kartáč pod dveře hornbach.
 • Zrcadlení obrazovky iphone.
 • Nasogastrická nasojejunální sonda.
 • Šifra mistra leonarda kniha vs film.
 • Nasogastrická nasojejunální sonda.
 • Ocel 16440.
 • Rasozrave rybky.
 • Sprej na okna dekorační.
 • Zamilované dopisy pro kluka.
 • Dárkový balící papír velkoobchod.