Home

Objem a povrch válce pracovní list

Vypočítej povrch válce, jsou-li dány poloměr podstavy a výška: r = 8 cm, v = 150 mm. 2. Vypočítej poloměr podstavy válce, znáte-li jeho objem a výšku: V = 520 dm3, v = 350 mm. 3. Válcová nádrž pojme 80 hl vody a je hluboká 3 m. Vypočítej průměr nádrže. 4 Pracovní list s příklady na výpočet povrchu válce. Autor: Mgr Jarmila Hájková (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: vypočítat povrch a objem kvádru, krychle a válce další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: válec, povrch válce. Druh učebního.

Válec pracovní list - zspeska

Válec - objem, povrch, slovní úlohy domácí příprava Výsledky 1. Povrch válce je 243,4 cm2 a objem je 290,4 cm3. 2. Výška válce je 7,8 cm a objem je 941,5 cm3. 3. Poloměr válce je 5,6 cm a povrch je 450,2 cm2. 4. Výška válce je 1,5 cm a povrch je 317,5 cm2. 5. Výška skleničky je 14,2 cm a její povrch je 295,8 cm2. 6 Pracovní list - objem válce 1) Vypočítejte objem válce podle údajů. Výsledky vhodně zaokrouhlete. A) r = 12 cm; v = 40 cm B) d = 28 cm; v = 8 cm C) 2) Vypočítej objem válce podle údajů. A) r = 54 cm; v = 14 dm B) d = 3 cm; v = 1,8 m (výsledek v m3) (výsledek v dm3) 3) Vypočítej objem plechové nádoby (v litrech) vysoké 25. Pracovní list slouží k procvičení a upevnění učiva o válci. Výstup: Žák si osvojí řešení příkladů s využitím povrchu a objemu válce. Klíčová slova: Válec, průměr kružnice, poloměr kružnice, obsah podstavy, obsah pláště, povrch válce, objem válce

Povrch válce - příklady - Digitální učební materiály RV

Pracovní list: Objem 1 1. Převeď jednotky objemu: 22 hl (l) = 7 240 ml (l) = 7,4 dm3 (l) = 2 dm3 (l Objem sypkých látek měříme ve stejných nádobách jako objem kapalin. d) Objem kapalin můžeme měřit na libovolném povrchu. e) Před měřením objemu kapalin v odměrném válci musíme určit, jaké hodnotě odpovídá jeden. 4. Urči objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, je-li jeho povrch 800 cm2 a obsah podstavy je 100 cm3. 5. Do odměrného válce s průměrem podstavy 8 cm a výškou 18 cm je nalita voda, která dosahuje výšky 15 cm. Do válce je následně ponořen pravidelný čtyřboký jehlan s hrano Objem a povrch válce Rotační válec je těleso tvořené dvěma rovnoběžnými podstavami a pláštěm. Plášť je na podstavu kolmý a podstava je tvořena kruhem Objem a povrch hranolu - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová květen - červen 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768. Zadání: 1. Vypočítej objem a povrch trojbokého hranolu A DEF s podstavou rovnoramenného trojúhelníku. Základna podstavy měří 16 cm, rameno 10 cm, v Pracovní list: Objem 2 1. Napiš postup, jak bys měřil objem malého nepravidelného pevného tělesa (použij stupnici od 1 do 6): Po vložení tělesa do válce s vodou odečtu hodnotu vody ve válci. 2. Pavel si připravil pět nádob různých objemů. Potom vzal kádinku s vodou o objemu 400 ml a tvrdil, ž

 1. VÁLEC pracovní list SOŠ VÁLEC: objem V Sr2 v povrch S 2 Sr2 2 Srv 2 Sr. r v Př.1: Kolikrát se zvětší objem válce, zvětší-li se poloměr podstavy třikrát? Př.2: Jaký je vnitřní průměr dna skleněné nádoby tvaru válce, jestliže v ní sloupec vody dosahuje do výšky 1 dm a objem kapaliny je 1dcl? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.
 2. Pracovní list Předmět: Matematika Ročník: 8. Opakování vzdělávacího celku: Válec Válec - 8. ročník 1. Sestroj síť válce, který má poloměr podstavy 15 mm a výšku 4 cm. r = 15 mm = 1,5 cm 1,5 cm Výpočet objemu sklenice B) Objem mléka r = 3,5 cm V = π . r² . v V = 0,5 l = 500 cm³ v = 12 cm V = 3,14 . 3,5² . 1
 3. Pracovní povrch (nerezová ocel #316) pro DLH-11G Pracovní listy a úlohy v programu Excel. Úlohy posílejte p. učiteli e-mailem jako přílohu na Vytvoř tabulku pro výpočet objemu a povrchu válce, předloha je. a soubor ulož jako valec. , na další listy vytvoř grafy: sloupcový, pruhový, spojnicový, bodový, plošný, prstencový.
 4. Pracovní list č. 2: Objem a povrch válce ŘEŠENÍ!!! ÚKOL: Vypočítej jednotlivé příklady, vždy udělej náčrt, zapiš odpověď: 1.) Je dán válec s poloměrem podstavy 3 cm a výškou 12 cm. Vypočítej: a) povrch válce b) objem válce a) S = 2πr.(r+v) b) V = πr2.v S = 3,14 . 2 . 3 . (3 + 12) V = 3,14 . 32. 1
 5. Pracovní list je určen k procvičení slovních úloh na téma objem a povrch válce. Jedna z úloh je propojena se znalostmi fyziky. Jiná úloha procvičuje počítání s procenty. Vhodné pro jednotlivce, dvojice či skupiny žáků. Očekávaný výstup: odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Válec - pracovní list.doc POLÁKOVÁ, Radka. Válec - pracovní list. Metodický [

Objem a povrch válce — online výpočet, vzore

 1. Kvádr s rozměry podstavy 9 cm a 6 cm má stejný objem jako krychle s hranou 6 cm. Vypočítej, které těleso má větší povrch a o kolik. Kvádr a krychle - slovní úlohy domácí příprava Výsledky 1. Do kvádru se vejde 140 krychlí. 2. Hmotnost písku je 5062,5 kg
 2. Pracovní list č. 2 MĚŘENÍ OBJEMU KAPALNÉHO TĚLESA 1. K měření objemu kapalného tělesa se používají odměrné válce. Na základě znalosti z měření délky odvoď, co musíš zjistit, než začneš měřit objem pomocí odměrného válce (své odpovědi si zkontroluj a oprav podle učebnice ne str. 76: 1. _____ 2. _____ 3.
 3. Povrch a objem válce - slovní úlohy. 1) Vodní nádrž má tvar válce s průměrem podstavy 4,2 m a je hluboká 80 cm. Za jak dlouho. se naplní 10 cm pod okraj přítokem, kterým přitéká 2 litry za sekundu? 2) Kolem kruhového záhonu o poloměru 3,6 m má být vysypána pískem cesta o šířce 80 cm
 4. Válec - pracovní list Pracovní list je určen k procvičení slovních úloh na téma objem a povrch válce. Jedna z úloh je propojena se znalostmi fyziky. Jiná úloha procvičuje počítání s procenty. Vhodné pro jednotlivce, dvojice či skupiny žáků
 5. Vypočítej objem a povrch kvádru: a = 18,5 cm, b je x menší než a, c je x delší než b.. Kolik litrů vody se vejde do nádoby tvaru kvádru, známe-li jeho povrch S = 900 cm2 a dva rozměry a = cm a b = cm. Kvádr je vysoký cm. a = 18,5 cm b = 3,7 cm c = 7,4 c

Pro výpočet povrchu válce je zapotřebí znalost jeho průměru nebo poloměru, čísla pí (3,1415...) a výšky.Povrch válce je pojem označující velikost plochy, obklopující těleso válce.Pomocí povrchu válce můžeme vypočítat např. kolik plechu je zapotřebí na výrobu jedné konzervy na potraviny. Základní jednotkou povrchu je m 2 (metr čtvereční) Pro výpočet objemu válce je zapotřebí znalost jeho průměru nebo poloměru, čísla pí a výšky.Objem válce je pojem označující velikost prostoru, který válec zaujímá resp. prostor, který lze využít pro uskladnění čehokoliv ve válci.Základní jednotkou objemu je m 3 (metr krychlový) Sada je vhodná pro přímou výuku i k samostudiu. Jednotlivé DUMy jsou určeny pro žáky 1. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání. Tento pracovní sešit je zaměřen na povrch a objem hranolu

Vypo čítej objem a povrch válce, je-li průměr podstavy 2,4 dm a jeho výška 60 cm. 4. Vypo čítej objem a povrch válce, je-li jeho výška 40 dm a pr ůměr podstavy 2,6 m. 5. Vypo čítej výšku válce, je-li jeho objem 2615,62 cm 3 a jeho pr ůměr podstavy 28 m. 6 TLESO OBRÁZEK OBJEM V = S p. v h POVRCH S = 2 . S p + S pl TROJBOKÝ HRANOL a) podstava obecný a h v v 2 a h v 2 b) podstava pravoúhlý h b v 2 h b v 2 c) podstava rovnostranný pravidelný trojboký hranol a . v V = . v h 2 h v v 2 TYBOKÝ HRANOL a) krychle V = a . a . a = a3 S = 6 . a . a = 6a2 b) kvádr V = a . b .

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Objem válce je π r² v a jeho plocha se dá zjistit pomocí vzorce 2 π r v + 2 π r². V tomto videu si tyto dva vzorce odvodíme. Procvičujte zde: https://cs.khan..

Objem a povrch hranolu pracovní list

Objem a povrch válce pracovní list online kalkulačka

 1. Válec Pracovní list č. 12 Pracovní list vypracuj a pošli nejpozději do 10. 6. 2020 1. Vypočítej objem a povrch válce, který má poloměr 6 cm a výšku 12 cm. 2. Vypočítej objem a povrch válce, jestliže průměr podstavy je 11 cm a výška válce je 1,5 dm. 3
 2. Tematická oblast: Objem a povrch kolmého hranolu a válce Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: Prima nižší stupeň gymnázia Anotace: Pracovní list je možné používat současně při výkladu s prezentací na stejné téma nebo jako samostatnou práci žáků při procvičování daného témat
 3. Objem a povrch prav. 4-bok. jehlanu a prav. 3-bok. hranolu zde. Náhled listu zde..: Objem a povrch prav. 4-bok. jehlanu a válce zde. Náhled listu zde..: Příprava na 4. písemnou práci pro 9. roč. zde. Náhled listu zde
 4. Objem a povrch válce, slovní úlohy, poloměr, průměr, výška válce, podstava, plášť válce Anotace Pracovní list slouží k procvičení výpočtu objemu a povrchu válce. 1. Válec s průměrem 2,4 dm má povrch 1 507,2 cm2. Vypočítej: a) výšku válce b) objem
 5. Válec, povrch válce - procvičování . a) zkus vypočítat popř. zapiš do sešitu příklad v uč, str. 42/ příklad 3 str. 43/ úkol 2 a . b) vypracuj pracovní list a vlož si ho do sešitu, nebo příklady napiš do sešitu. ( pracovní list si můžeš vyzvednout ve škole
 6. Povrch a objem válce . Povrch asie - pracovní list. Srovnej k sobě správně dvojice :. Vybírej z nabídky :. Nejvyšší pohoří světa Himáláj má celkem 14 vrcholů, které přesahují 8 000 m. n. m. Dovedl bys na mapě Povrch asie - pracovní list. An Image/Link below is provided (as is) to download presentation ; Objem válce.
 7. 14 Pracovní list ČR.pdf (235421) 15 Lidé a planeta Země prac.list.pdf (240974) 140 povrch válce - procvičování.pdf (378721) 141 objem válce.pdf (375358) 142 objem válce - procvičování.pdf (361065) 143 dělení trojúhelníků podle délky stran.pdf (1138005
Univerzální kypřič pro mnoho využití | Mechanizace zemědělství

Válec - pracovní list - Školáci

KONTROLA - pracovní list - objem hranolu a válce DOCX 71.4kB Zadání práce na dobu 6.4. - 19.4. KONTROLA - pracovní list - povrch válce DOC 283kB Úterý 31.3. - Dnes byly zveřejněny výsledky matematické soutěže Pangea. Žáci, kteří se soutěže zúčastnili,. Pracovní list č. 3 Krychle a kvádr 1) Vypočtěte povrch krychle, je-li její objem 2 460 cm3. 2) Vypočtěte povrch a objem krychle, je-li její tělesová úhlopříčka 28 cm. 3) Stěnová úhlopříčka krychle má délku 32,6 cm. Vypočtěte povrch krychle. 4) Vypočtěte hmotnost krychle o hraně délky 15 cm vyrobené ze železa o. PRACOVNÍ LIST 09 23. 4. 2020 Pokyny k pracovnímu listu č. 09 1. Zatím jsme se naučili počítat objem a povrch válce Někdy potřebujeme řešit obrácenou úlohu - známe objem nebo povrch a Objem válce vypočítáme tak, že obsa Pracovní list. Druh interaktivity Aktivita. Cílová skupina. Žák. Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání - druhý stupeň. Celková velikost 41 kB. Objem a povrch krychle a kvádru - 6. třída. 1)Převeďte jednotky objemu : 2,5 m3 = dm3 2500 ml = l. 0,2 hl = l 0,6 dl = cl. 40 dm3 = l 7 dl =

Povrch a objem válce - slovní úlohy - Yump

 1. Objem, povrch válce Přetahování V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší
 2. Téma: Povrch krychle Ročník: 5. ročník Druh učebního materiálu: Pracovní list Klíčová slova: matematika a její aplikace, geometrie, rovinné obrazce, tělesa, obsah čtverce, krychle, hrana, stěna, vrchol, sítě těles, povrch krychle Obsah: Pracovní list je opakováním učiva o krychli a seznamuje žáky s pojmem povrch krychle
 3. Online kalkulačka provádí převody metrických, angloamerických i jiných jednotek objemu. Náš web vám umožní snadný a rychlý výpočet
 4. Objem je součinem obsahu základny s výškou tělesa K postupu na další úroveň odpověz Slovní úlohy na objem a povrch K postupu na další úroveň odpověz správně 3 Začít kvíz. Objem kuželů, válců a koulí. Nauč se. Objem a povrch válce (otevře okno) Objem kuželu (otevře okno) Objem koule (otevře okno.
 5. Pracovní list - hranol 1. Do tabulky doplň údaje o hranolech: Typ hranolu Počet podstav Tvar podstavy Počet bočních stěn Tvar bočních stěn Počet vrcholů trojboký čtyřboký Pravidelný šestiboký osmiboký 2. Vypočítej objem a povrch hranolů: Typ hranolu Povrch Objem
 6. Matematika 8.ročník - Hranoly a válce - pracovní sešit - Počet stran 56 Formát A4 Vazba V1 Obsah pracovního sešitu 1. Mnohoúhelníky 2. Hranol 3. Povrch a objem hranolu 4. Pythagorova věta 5. Délka kr
 7. PRACOVNÍ LIST 3 Příklad 7 Dutá koule má objem 3432 cm3. Určete její vnitřní poloměr, je-li tloušťka stěny koule 3 cm. Příklad 8 Činka je složená ze dvou koulí o průměru 6 cm a příčky tvaru válce o průměru 15 mm a výšce 13 cm. Určete hmotnost činky, je-li zhotovena z materiálu o hustotě 8100 kg/m

Válec - test - Školáci

Pracovní list: 1. Měření objemu sypkých látek. Přesypte cukr do odměrného válce a setřepejte. Na stupnici odečtěte jeho objem. Pokus: Ve válci je _____ ml (mililitrů) cukru. 2 JEHLANY pracovní list SOŠ JEHLAN pravidelný čtyřboký: objem V a 2 v 3 1 povrch 2 2 4 a a .v S a . Př.1: Odlitek má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu o podstavné hraně 6 cm a výšce 8 cm. Vypočítejte hmotnost odlitku, jestliže je zhotoven z materiálu o hustotě 7800 kg. V matematice (zejména geometrie) a vědy, budete často muset vypočítat povrchové plochy, objemu, nebo obvod různých tvarů. Ať už je to koule, nebo kruh, obdélník nebo krychle, jehlan nebo trojúhelník, každý tvar má specifické vzorce, které je třeba dodržet pro dosažení správného měření

8IS17M9 povrch válce 5 Pracovní list č. 1 Venkovní bazén ve tvaru válce má celkovou výšku 170cm. Jeho průměr je 3,6m. Vypočítej povrch gumové plachty, která těsně obepíná dno a boky bazénu. obrázek č. Metodické poznámky: Pracovní list je určen kpoužítí v hodinách fyziky po probrání teorie o objemu a jeho měření odměrným válcem. Źáci si pomocí listu zopakují a procvičí určování nejmenšího dílku na stupnici odměrného válce, určování měřícího rozsahu, objemu kapalného tělesa a určení odchylk Objem kvádru Urči objem kvádru, jehož rozměry jsou v poměru 2: 3: 4 a povrch je 117 dm 2. Veverky 2 Veverky objevily keř s lískovými oříšky. První veverka utrhla jeden oříšek, druhá veverka dva oříšky, třetí veverka tři oříšky. Každá další veverka utrhla vždy o jeden oříšek víc než předchozí veverka

Povrch válce - postup výpočtu, vzorec a kalkulačk

 1. Sestroj síť válce o poloměru 2,5 cm a výšce 4,2 cm. Vypočítej jeho povrch a objem. Řešení: Nejprve si vypočítáme obvod pláště o = 2πr = 2 . 3,14 . 2,5 = 15,7 cm. Plášť je tedy tvořen dvěma kruhy o poloměru 2,5 cm a obdélníkem s rozměry 15,7 krát 4,2 cm
 2. 10. 2014 Ročník IX. Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací obor MATEMATIKA Tematický okruh VÁLEC Téma - klíčová slova Objem a povrch válce, slovní úlohy, poloměr, průměr, výška válce, podstava, plášť válce Anotace Pracovní list slouží k procvičení výpočtu objemu a povrchu válce. 1
 3. Zdravím opět žákyně a žáky 9.A,. děkuji všem, kteří plní úkoly podle pokynů a včas. Tentokrát jsem zadala práci na 14 dní, neboť jsou velikonoční prázdniny
 4. Povrch a objem válce - pracovní list: MS-WORD: Válec - vodní zroje - pracovni list: MS-WORD: Válec - slovní úlohy: MS-WORD Vzorce - mocniny PDF: Vzorce usnaďnují úpravy - přehled: PDF: Vzorec a2-b2 - pracovní list: MS-WORD: Vzorec (a+b)2 - pracovní list: MS-WORD: Vzorec (a-b)2 - pracovní list: MS-WORD: Vytýkaní - pracovní list.

Objem : V = SP . vh Povrch : S = 2SP + SP Pracovní list 6 2. dubna 2020 Hezký den deváťáci. Ve čtvrtém a pátém pracovním listu jsme se věnovali jehlanu. Dnes se podíváme na další nové učivo a tím je povrch a objem kužele. Pozn. Ještě bych chtěla upozornit, že v učebnici případně ve sbírce je spousta dalších úloh a byl Objem válce je π r² v a jeho plocha se dá zjistit pomocí vzorce 2 π r v + 2 π r². V tomto videu si tyto dva vzorce odvodíme

Kalkulátor povrch - plášť válce - zadej hodnoty V jakých jednotkách (units) bude zadáno, v takových bude výsledek, ale jednotkách plošných². Zadání potvrďte ENTREM, nebo použíjte zvyšovací šipky. R - radius - poloměr H - height - výška Výsledek Povrch a objem válce. SP - jehlan, kužel, koule Jehlan(definice, síť, objem - vyuka-urb. 20160516_SV kalendář MARKVARTOVICE 2016. Objem,povrch krychle a kvádru. Vektorová analýza I. Vzorovy test MA 9.rocnik - tezsi varianta. Pracovní list. nástroje stroje byt auto chata koníčky. 2.3 Pythagorova věta v praxi. 2b. povrch_a_objem. Počítání s hranoly - povrch a objem hranolů . Pracovní list sloužící k procvičení základních výpočtů u hranolů. Objem a povrch hranolu - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová květen - červen 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768. Zadání: 1. Vypočítej objem a povrch trojbokého hranolu A DEF s podstavou rovnoramenného trojúhelníku. Základna podstavy měří 16 cm, rameno 10 cm, v

válec, povrch válce, objem válce. Aristoteles.Cz Matematika Chemie. Válec - vzorce Krychle Kvádr Jehlan Kužel Hranol Hranol Koule. Objem válce. Povrch válce Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 9. ročník ZŠ / Matematika / Geometrie v rovině a v prostoru / Síť jehlanu, výpočet objemu a povrchu jehlanu / Objem a povrch válce, jehlanu a kužele (část1/2 Povrch kvádru pracovní list Prace.cz - volná pracovní místa, aktuální nabídka práce v ČR.. Požadované vzdělání. Libovolné Základní Výuční list Středoškolské s maturitou Vysokoškolské. Vhodné i pro. Nezáleží Bez praxe Na mateřské Důchodce OZP Online kalkulačka provádí výpočet objemu a povrchu kvádru 7. Jaký objem a povrch bude mít školní tabule o rozměrech 4 m, 1,5 m a 2,5 m? 8. Jak vysoká musí být bedna, jejímž dnem je obdélník se stranami délky 60 cm a 425 mm, aby obsahovala 1,5 hl vody? 9. Kolik hl vody je v bazénu, jestliže je hloubka všude 2 metry a rozměry dna jsou 50 m a 25 m? 10

Objem a povrch kužeľa. Rotačný kužeľ je daný výškou alebo polomerom plášťa a priemerom alebo polomerom podstavy. Podstavu tvorí kruh a výška je na ňu kolmá. Vzorce. V - objem. S - povrch Asie. aktualizováno 10.11. živelná pohroma. Jižní Asii zpustošil cyklón! Nejméně 13 mrtvých, miliony musely utéct Výukový materiál pro žáky druhého stupně základní školy a žáky střední školy. Základní vlastnosti těles, kreslení sítí, konstrukce modelů, odvozen Matematika 8 - Hranoly a válce - pracovní sešit - Mgr. Michaela Jedličková, RNDr. Peter Krupka, Ph.D., RNDr. Jana Nechvátalová - A4 . Obsah pracovního sešitu: 1 Válec, síť válce, povrch válce Válec 2: Objem válce Opakování: Příklady pro opakování - kružnice, kruh, válec Konstukce 1: Vzájemná poloha přímky a kružnice Konstukce 2: Vzájemná poloha dvou kružnic Konstukce 3

Objem válce - postup výpočtu, vzorec a kalkulačk

Výpočet poloměru podstavy nebo výšky válce z objemu válce. formát:html/flash : Název: Povrch, objem válce . označení: VY_32_INOVACE_S3M20 autor: Mgr. Josef Fiedler. Anotace: Test obsahuje slovní úlohy, které kombinují výpočty pro povrch a objem válce PL - W pracovní list ve WORDu VM - SN procvičovací vzdělávací materiál ve SMART NOTEBOOKu. zpět. Objem a povrch kolmého hranolu a válce; Název DUM (VM) Forma DUMu (VM) v originále Odkaz na DUM (VM): Krychle - základní pojmy: P - PP: VY_32_INOVACE_M2.1.01: Krychle - objem, povrch: P - PP PRACOVNÍ LIST 2 Příklad 4 3 Objem komolého rotačního kužele je 312 m , poloměry podstav měří 81 dm a 34 dm. Vypočtěte jeho výšku. Příklad 5 2 Určete výšku kužele, je-li jeho povrch 7697 m a průměry podstav jsou 56 m a 42 m 1) Z učebnice 3. díl si opiš vzorce pro povrch a objem válce ( str. 41 a 45) 2) PS 3. díl vypracuj úlohy 199/2,3 a 204/17 3) Vypracuj přiložený pracovní list a odevzdej nejpozději v pondělí rán 8.6.-17.6. (do 17.6.)Vypracujte následující úlohy. Nic nemusíte tisknout, stačí opsat zadání (přerýsovat zadání) do sešitu a pracovat :-) Je tam opakování všeho, co jste potkali tento rok, z rýsování je to opakování z předchozích let (na konci 8. třídy se totiž opakuje geometrie a rýsování).Jestli si něco nepamatujete, zalistujte v sešitě (v..

DUMY.CZ Materiál Povrch a objem hranolu - pracovní list

NOVINKA učebnice a pracovní sešit Hranoly a válce Právě vyšlo 10. téma z nové tematické řady učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic PRACOVNÍ LIST - povrch válce. Vypočítej spotřebu papíru na vytvoření etikety na plechovku - průměr dna je 8 cm a výška plechovky je výška 120 mm. Nakresli obrázek, vyznač údaje a vypočítej. Venkovní bazén tvaru válce má celkovou výšku 150 cm, průměr je 360 cm. Vypočítej povrch gumové plachty na zakrytí bazénu. Matematika - 8.ročník - pracovní list č. 19 - 6.5.2020 Tentokrát najdete vše na přiložených snímcích, jak ten testík na objem a povrch válce, tak i úvod do nového tématu - rovnice. Vím, že to není téma ani úplně lehké, ani mezi žáky moc oblíbené

DUMY.CZ Materiál Povrch a objem koule - pracovní list

Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 9. ročník ZŠ / Matematika / Geometrie v rovině a v prostoru / Výpočet objemu a povrchu kužele / Objem a povrch válce, jehlanu a kužele (část2/2 Pracovní list - řešení 1) Na obrázku je znázorněny součástka vyrobená z ocele. Její rozměry jsou a = 5 cm, b = 18 cm a c = 2cm. V součástce je vyfrézovaný otvor. a) Spočítejte objem a povrch vyrobené součástky. a = 5 cm a´ = 3/5a = 3 cm b = 18 cm b´ = 7/9b = 14 cm c = 2cm c´ = 2cm S 1 = 2*(ab+ac+bc) S

Objem a povrch válce Geometrie Matematika Khan

2. pracovní list válec + mnohočleny : dva příklady na povrch a objem válce a menší opakování na rozklad mnohočlenů na součin (nejdříve si učivo zopakuj podle sešitu, hlavně vzorce) Stále stejné: vytisknou/opsat, podepsat , doplnit rukou a poslat na kontrolu do pátku 17.dubna M - Koule - povrch a objem - pracovní list Úkol: Příklady vyřeš na tento list. (nezapomeň náčrt, vzorce a odpověď) Kdo nejde na příjmačky, si vybere jen 3 příklady a vypočítá jenom je. Př 1: Vnitřní prostor poháru má tvar polokoule s průměrem 8 cm. (viz. obr.) Je možné do něj nalít 1 dl nápoje, aniž by přetekl l MATEMATIKA 8. ROČNÍK CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů Mgr. ronislava Trčková, Daniela Trčková, Luboš Trčka Resumé Sada pracovních listů je zaměřená na opakování, procvičení a upevnění učiva 8. ročníku Pracovní list je vhodným doplňkem závěru tematického celku Válec. Předpokládáme, že žáci samostatně počítají úlohy na objem a povrch válce. Pokud bude PL součástí exkurze do ZVVZ Milevsko, je možné na místě přeměřit aktuální rozměry roury a porovnat údaje z PL se skutečností. Dále je možno úlohu naopa 7.5.2015 - Téma Povrch a objem válce, str. 43, DÚ: Vypočítej povrch válce, kde r = 1,7 cm a v = 8,9 cm. DDÚ: Pracovní list 30/4 a-d, DDÚ: Pracovní list 30/4 e-h 5.1.2015 - Téma Sčítání a odčítání mnohočlenů - sčítání a odčítání jednočlen.

Objem jehlanu má něco společného s výpočtem obsahu trojúhelníku - vezmete obsah podstavy a vynásobíte ho výškou jehlanu. Výsledek následně vydělíte třemi a máte objem jehlanu. V=(S p · v)/3, kde S p je obsah podstavy. Povrch rotačního kužele se rovná součt Z prezentace Objem válce si vyřeš příklady do sešitu. Př. Dál procvičuj učivo o svalové soustavě v testech Alf, až je zvládneš na 1. Vytiskni, vyplň a nalep do sešitu pracovní list Kosterní svaly. Kdo nemá možnost, napíše čísla 1 - 15 do sešitu a k nim připíše názvy svalů podle obrázku Objem a povrch válce.:Objem a povrch válce - příklady Testy pro 9. ročník .:Kdy má lomený výraz smysl 1.:Kdy má lomený výraz smysl 2. M - Jehlan, Kužel - pracovní list Úkol: Příklady vyřeš na tento list. (nezapomeň náčrt, vzorce a odpověď) Kdo nejde na příjmačky, si vybere jen 3 příklady a vypočítá jenom je. Př 1: Máme 2 pravidelné 4 - boké jehlany, první má výšku 10 cm a podstavnou hranu 8 cm a druh

Vypočítat objem a povrch jehlanu v jednoduchých případech. Vypočítat objem a povrch kužele. Užít goniometrické funkce sinus a tangens při výpočtu povrchu a objemu jehlanu a kužele v jednoduchých případech. Vypočítat objem a povrch koule Jeho povrch a objem. Autor Mgr. Petr Brada Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15, přísp. org. Předmět Matematika Očekávaný výstup Žáci si dokonale osvojí pojmy obsah a objem válce. Poznávají jeho síť a dokážou využít naučené vzorce v praktických slovních úlohách pro výpočet obsahu a objemu válce. Speciáln

Tematická oblast: Objem a povrch kolmého hranolu a válce

Portfolia - pracovní list Předmět Matematika Ročník Sedmý Jméno Vzdělávací program ŠVP ZŠ - Berlička Téma Povrch a objem krychle Výstupy - výpočet obsahů stěn krychle - výpočet povrchu krychle - výpočet objemu krychl Rozměry kužele jsou r = 8,33 cm, s = 20 cm, v = 18,18 cm a objem V = 1320,4 cm 3. 10. Povrch komolého kužele je 7693 cm 2 , polomery podstáv sú 28 cm a 21 cm Jaký je objem krychle, je-li její povrch 30 cm². Jaká je hmotnost žulového kvádru o rozměrech 0,7 m, 5 dm a 80 cm, je-li hmotnost 1 m³ žuly 3 t. Strany kvádru jsou v poměru 1:2:3. Její objem je 150 m3, jaký je její povrch. Nádrž tvaru válce pojme 40 hl vody a je hluboká 1,5 m. Vypočítejte průměr nádrže

3. Na list papíru o rozměrech 16 cm a 18 cm máme nakreslit síť válce s poloměrem r = 2,5 cm a výškou v = 7,7 cm a vystřihnout. Vypočtěte procento odpadu. 4. Jaký objem má válcová nádoba na dětskou přesnídávku, která má vnitřní průměr 0,68 dm a výšku 45 mm? Výsledek vyjádřete v desetinách decilitru. 5 Pracovní list: Vlastnosti látek 1 1. Do tabulky správně doplň ano - ne. 2. Která vlastnost není typická pro kapalné látky: a) tvar podle tvaru nádoby b) v klidu vodorovná hladina c) tekutost a dělitelnost d) stlačitelnost a rozpínavost 3. Plyny jsou: a) nestlačitelné a nerozpínavé b) stlačitelné a nerozpínav Objem kapalin 1) Vybereme si odměrný válec s vhodným měřícím rozsahem a stupnicí. 2) Odměrný válec postavíme na vodorovnou podložku, 3) Kapalinu, jejíž objem chceme měřit, přelijeme do odměrného válce. 4) Když se kapalina v odměrném válci ustálí, odstraníme skleněnou tyčinkou bublinky vzduchu Pracovní list slouží k opakování učivadesetinných čísel pro žáky 7. ročníku. Tématem pracovního listu je zaokrouhlování, násobení a dělení 10, 100, sčítání a odčítání desetinných čísel. Počítání s hranoly - povrch a objem hranolů . Pracovní list sloužící k procvičení základních výpočtů u.

 • Moana.
 • Měření teodolitem.
 • Výroba šuplíku.
 • Zvedací plošina.
 • Nicki minaj songs.
 • Gramů tuku má přibližně přijmout dospělý člověk se sedavým zaměstnáním.
 • Srůsty v těhotenství.
 • Jak dlouho se dá žít bez ledvin.
 • Ikea plastovy stul.
 • Dřevěné plotové pole.
 • Favi prodejna praha.
 • Podvody v autoservisech.
 • Kreditní operace.
 • Močovina chemicky.
 • Hyperaktivní kocour.
 • Optometrista práce.
 • Iveco ceník.
 • Hlíva ústřičná a cholesterol.
 • Střední škola cestovního ruchu třeboň.
 • Facebook skupina témata.
 • Zoohit slevový kod.
 • Mazda 2 2003.
 • Flinstounovi wiki.
 • Krbova kamna u zdi.
 • Plynový zapalovač s rytinou.
 • Yves saint laurent la nuit de l'homme 200 ml.
 • Sony hdr as50 recenze.
 • Ucpání cévy krevní sraženinou.
 • Rapunzel česky.
 • Plasti dip lesk.
 • Equoral.
 • Rodinný dům ilona.
 • Spaleni po soláriu.
 • Nissan 370z vykon.
 • Modelování procesů software.
 • Břicho v těhotenství.
 • Mšené lázně dárkový poukaz.
 • Hospic liberec.
 • Bonnie tyler koncert 2019.
 • Realtek hd audio manager official.
 • Rovnice se závorkami postup.