Home

Druhy číslovek určité a neurčité

Číslovky můžeme dělit také na dvě základní skupiny, a to na číslovky určité a neurčité. Shrnutí. V češtině rozlišujeme čtyři základní druhy číslovek - základní, řadové, druhové a násobné. Druhy rozlišujeme podle toho, jaký číslený význam nesou/vyjadřují Druhy číslovek. Číslovka je slovní druh vyjadřující počet, pořadí, násobnost. Číslovky se dělí na: určité - vyjadřují přesný počet (jedna, dvakrát, tisíceré díky) neurčité - vyjadřují počet jen obecně (několik, málo, moc). Určování číslovek a jejich druhů si můžete procvičit na našich stránkách Druhy číslovek. číslovky určité - vyjadřují určitý, přesný počet (dva, pět, 6, VII) číslovky neurčité - nevyjadřují přesný počet a nemůžeme je vyjádřit číslicemi (několik žáků, málo ponožek, mnoho starostí, několikrát prohrát) Číslovky jsou slova číselného významu, dělíme je na číslovky: určité (lze je vyjádřit číslicemi) neurčité (nevyjadřují přesný počet)

Rozlišujeme: číslovky určité - vyjadřují určitý, přesný počet, dají se vyjádřit čísly (dva, pět, 6, VII),; číslovky neurčité - nevyjadřují přesný počet a nemůžeme je vyjádřit číslicemi (několik žáků, málo ponožek, mnoho starostí, několikrát prohrát).; Některé číslovky se dají skloňovat, některé jsou však nesklonné (např Číslovky můžeme skloňovat, patří mezi ohebné slovní druhy. Základní dělení číslovek je na číslovky určité a neurčité. Číslovky určité nám označují přesný počet, konkrétní pořadí a můžeme je vyjádřit číslicemi. Příklad: osm, devátý, dvacater Typy číslovek Dělení podle určitosti počtu. Číslovky se dělí na: neurčité - označují počet jen obecně (několik, několikrát, několikanásobný, málo, moc, někdy se mezi neurčité číslovky počítají i slova jako nikdo, žádný); určité - označují přesný počet (dvakrát, dvojnásobný, dva); některé číslovky určité mohou mít význam neurčitý. Druhy. 1) Základní - Kolik? Vyjadřují počet. jeden, dva, tři, čtyři, jeden a půl, jedna třetina, dvě pětiny. 2) Řadové - Kolikátý? Vyjadřují pořadí Tvary sloves rozlišujeme - určité a neurčité, jednoduché a složené. 1) Určité tvary sloves. Vyjadřují osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid, třídu a vzor. myslím, počítám, oblékám se. 2) Neurčité tvary sloves. Neurčité tvary sloves jsou infinitivy, přechodníky, příčestí minulá a příčestí trpná. klikat, jdou

a číslice - písmenné značky pro vyjádření číslovek (1, 2, 3). V textu píšeme číslovky určité číslicemi, jsou-li složitější (datum, letopočet, ). Pokud se číslovka skládá z více slov, děláme mezi nimi mezery - tři sta padesát devět b/ číslovky neurčité - nevyjadřují určitý, přesný počet, nelze je vyjádřit číslicemi (několik, několikrát) Druhy číslovek 1. základní - odpovídají na otázku kolik, vyjadřují počet a pojmenovávají čísla. Mohou být určité (jeden, sto, patnáct) i neurčité (několik, mnoho, málo) druhy ČÍslovek Číslovky se třídí na základě způsobu , jakým způsobem označují množství nebo pořadí . Číslovky dělíme do dvou základních skupin - určité ( lze zapsat číslicí - vyjadřují kvantitu přesně ) a neurčité ( nelze zapsat číslicí , kvantitu vyjadřují jen obecně ) Druhy číslovek Určité - udávají přesný počet, můžeme je zapsat číslicí př. jedna, osmkrát, třetí, čtvero, dvacet jedna, sto třicet sedm Neurčité - neudávají přesný počet, nelze je zapsat číslicí př. několk, mnohokrát, několikátá, mnoho, málo, toli

Druhy číslovek - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

 1. Druhy číslovek - Číslovky: druhy - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů. Umíme česky. Číslovky dále rozlišujeme na určité (označují přesný počet) Příklady: určité neurčité
 2. Druhy číslovek. Číslovky základní určité - vyjadřují přesný počet, lze je nahradit číslicí (jeden list, pět stránek, tisíc hektarů) neurčité - nevyjadřují přesný počet, ale jen přibližný nebo relativní (několik lidí, málo polévky, mnoho zkušeností
 3. Druhy číslovek pátý základní - určité základní - neurčité řadové - určité řadové - neurčité druhové - určité druhové - neurčité násobné - určité násobné - neurčité
 4. číslovky určité a neurčité. K číslovkám určitým můžeme řadit některé číslovky základní, řadové, druhové i násobné. Stejně je tomu také u číslovek neurčitých. A čím přesně se od sebe číslovky určité a neurčité liší? Číslovky určité : Vyjadřují určitý počet, pořadí, násobek atd

Číslovky určité vyjadřují přesný počet nebo pořadí, můžeme je vyjádřit číslicemi (čtyři-4, čtvrtý hráč-4. hráč, čtyřikrát-4krát). Číslovky neurčité nevyjadřují přesný počet a pořadí (několik, mnoho, málo, několikrát), nemůžeme je vyjádřit číslicemi Druhy číslovek. a) určité - neurčité, b) psané slovem - psané číslicí, c) základní - řadové - násobné - druhové. Psaní tečky po číslicích. a) Za číslicí označující číslovku základní se tečka nepíše, např Podle významu rozeznáváme číslovky základní, řadové, druhové, násobné, podílné, a to buď určité, nebo neurčité. hromadnými a abstraktními označují číslovky druhové pouhý počet místo číslovek základních, jako dvoje dveře, dvojí stanovisko,. Druhy číslovek určité neurčité podle významu vyjadřují přesný počet nebo pořadí nevyjadřují přesný počet nebo pořadí základní (kolik) jeden sedm mnoho několik řadové (kolikátý) první čtvrtý několikátý tolikátý druhové (kolikerý, kolikery) dvojí troje několikerý několikery násobné (kolikrát. Druhy číslovek - URČITÉ. a . NEURČITÉ. 1. ZÁKLADNÍ. vyjadřují počet. 2. ŘADOVÉ . označují pořadí (píšeme za nimi tečku, kromě letopočtů) 3. NÁSOBNÉ. vyjadřují násobek. 4. DRUHOVÉ. označují počet druhů. Číslovky. Druh Otázka Určité Neurčité základní Kolik? pět několik, málo řadové Kolikátý.

Druhy číslovek

určité a neurčité, číslovky jednoduché a složené d) cvičení 1/25 (I. díl) - podle tabulky si zopakuj druhy číslovek e) cvičení 1/16 (III. díl) - doplň do učebnic Číslovky latinsky Numeralia jsou slova číselného významu, která označují počet, pořadí, násobnost apod dělíme je na:. určité ( jeden, dva lze je rovněž napsat číslicí ); neurčité ( mnoho, málo - nelze napsat číslicí ); Druhy: základní ( ptáme se na ně otázkou kolik?; určité: jeden, dva sto; neurčité: několik, mnoh

Druhy číslovek - icestina

Základní dělen číslovek Číslovky určité. Označují přesný počet a pořadí, lze je vyjádřit číslicemi. Číslovky neurčité. Nevyjadřují přesný a určitý počet, nelze je vyjádřit číslicemi. Druhy číslovek. Základní - vyjadřují počet. Odpovídají na otázku Kolik? Pokud se vyjadřuje číslicí nepíše se. 1. Vyhledejte v textu číslovky určité a neurčité. V pohádkách je mnoho dovoleno, divy jsou tu běžnou věcí, pohádkář má velkou volnost, a když se mu zachce čísel, může si vybrat, které se mu zlíbí URČITÉ. vyjadřují přesný, určitý počet, přesné množství NEURČITÉ. nevyjadřují přesné množství ani pořadí Druhy číslovek ZÁKLADNÍ. Určité číslovky lze vyjádřit pomocí čísla např. jedna, padesátý. Č íslovky neurčité nevyjadřují přesně počet a nelze je vyjádřit číslem např. mnohý, málo, nic. Význam neurčitých číslovek mohou převzít některá podstatná jména např. moře lásky, fůra peněz

Číslovky vyjadřují množství, počet nebo pořadí. Druhy číslovek Charakteristika Příklad Určité přesný počet nebo pořadí jedna, první Neurčité neurčitý počet nebo pořadí několik, několikátý Druh Příklad - určité Příklad - neurčité Základní deset několik Řadové desátý několikátý Druhové desatero několikero Násobné desetkrát. nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové anásobné a ty pakna určité nebo neurčité ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla - př. jedna,deset,třicet jedna,devatenáct atd Číslovky určité a neurčité. Zapiš následující číslovky číslicemi: Poznáš, které druhy číslovek znázorňují jednotlivé obrázky? Pak doplň tabulku: Otázka Číslovka určitá Číslovka neurčitá Druh číslovek třináct řadové Kolikrát? několiker Slovní druhy. Vypracovala: (určité a neurčité) a rozdělení číslovek podle jejich významu (základní, řadové, druhové, souborové, násobné)-Ročník: 3. která nepatří mezi číslovky. Dále určují, zda jsou číslovky určité nebo neurčité. Nakonec každou číslovku správně zařadí podle významu mezi. Druhy číslovek: určité a neurčité. další dělení: ZÁKLADNÍ. Číslovky základní vyjadřují počet. Ptáme se na ně KOLIK? Jedna, dva, tři, sto, osm, deset, padesát šest. Přines jeden chleba a šest rohlíků. Na hřišti si hraje dvanáct dětí. KOLIK rohlíků? KOLIK chleba? KOLIK dětí? ŘADOVÉ. Číslovky řadové.

Slovesné tvary určité a neurčité Určité slovesné tvary. Jedná se o takové, které mohou vyjádřit osobu a číslo (můžeme u nich určit kategorii osoby a čísla). Ve větě bývají nejčastěji přísudkem. Např.: Přišel jsem. - 1. osoba, číslo jednotné. Neurčité slovesné tvar Číslovky (v některých učebnicích se kromě druhových zavádí i číslovky souborové a zpřesňuje se jejich význam, v řadě učebnic ale tvoří jednu skupinu a označují se všechny jako druhové). Druhy číslovek - určité (např.dva, druhý, dvoje, dvakrát -označují přesný počet) - neurčité (např.několik, několikátý, několikero, několikrát - neoznačují.

Druhy číslovek: URČITÉ (pět, desátý, stokrát) ZÁKLADNÍ (dva, pět, několik) NEURČITÉ (málo, mockrát) ŘADOVÉ (druhý, pátý, několikátý) DRUHOVÉ (dvoje, patery, několikery) NÁSOBNÉ (dvakrát, pětkrát, několikrát) 5. SLOVESA - vyjadřují děj - činnost nebo sta Číslovky. Určité (dva, desátý, .), neurčité (několikátý, ). Druhy číslovek : - základní jede, sto, milion, (kolik?) - řadové druhý. druhy a dělení číslovek. skloňování pravopis číslovek. Cílová skupina: žák 16 - 19 let Číslovky dělíme podle vyjádření počtu na určité a neurčité, podle významu na základní, řadové, násobné, druhové. Číslovka jeden se skloňuje podle jako zájmeno ten

určité (vyjadřují osobu, číslo, čas a způsob), nebo neurčité (infinitiv, přechodníky, příčestí) jednoduché (čtu), nebo složené (obsahují pomocné sloveso být: budu číst) Neohebné slovní druhy 6. Příslovce = adverbia. ptáme se na ně pomocí slov: kdy, kde, kam, jak, proč, na Druhy číslovek. základní - dva, pět, sto Číslovky, které vyjadřují přesný počet, pořadí jsou číslovky určité. Číslovky, které nevyjadřují přesný počet, pořadí jsou číslovky neurčité - několik, několikátý, několikero,.

Číslovky - Určujeme Dru

 1. Naučit se druhy číslovek není vůbec obtížné - rozlišujeme pouze 4 základní druhy - základní, násobné, řadové a druhové. Pak lze číslovky rozdělit na určitě a neurčité, ale o tom více ve článku o číslovkách. 1. Mám doma ve skříni několikery šaty. a) Základní.
 2. Druhy číslovek: 1) určité - dva, desátý neurčité - mnoho, několikrát 2) základní (kolik) - pět řadové (kolikátý) - pátý druhové (kolikery) - patery násobné (kolikrát, kolikanásobný) - pětkrát, pětinásobný!!! Za řadovými číslovkami píšeme tečku !!! Tečku nepíšeme: datum ve zlomku (12/5
 3. Číslovky neurčité tyto údaje přesně nevyjadřují, např. mnoho, kolikátý, několikrát, několikerý. 5 Které druhy číslovek jsou v textu Nové známky? Číslovky (určité i neurčité) dělíme podle významu do čtyř skupin: základní vyjadřují počet, např. devět, kolik, řadové vyjadřují pořadí, např. osmnáctý.

určité nebo neurčité množství (málo, sedm, patnáct) pořadí (poslední, několikátý) druhy číslovek. 1. základní. kolik? 2. řadové. kolikátý? kolikátá? kolikáté? jsou-li napsané číslicemi, PÍŠEME. tečku. 3. druhové. kolikerý? kolikerá? kolikeré? 4. násobné. kolikrát? kolikanásobný? kolikanásobná. (viz druhy číslovek). Rozlišujeme číslovky určité, jež vyjadřují určitý, přesný počet (dva, pět, 6, VII), a číslovky neurčité, které nevyjadřují přesný počet a jež nemůžeme vyjádřit číslicemi (několik žáků, málo ponožek, mnoho starostí, několikrát chyběl) Druhy číslovek •určité - přesný počet •neurčité - přibližný počet _____ •základní - počítáme - jedna, deset, dvacet dva Číslovky ­ druhy číslovek.notebook 1 November 01, 2012 ČÍSLOVKY Druhy číslovek pád, číslo, rod, vzor a druh ­ dělí se na určité (jedna, první,...) a neurčité (několik, mnoho, málo,) Druhy číslovek: Číslovky ­ druhy číslovek.notebook 2 November 01, 2012. Číslovky ­ druhy číslovek.notebook

Prezentace - žáci se seznamují s druhy číslovek, učí se otázky (kterými se na jednotlivé druhy ptáme), vyhledávají číslovky v textu, určují druhy číslovek, rozdělují číslovky na určité a neurčité Číslovky - určité a neurčité, str. 101 - opsat tabulku 2. Druhy číslovek - základní, řadové, druhové, násobné - výpisky z tabulek str. 101-106 Psaní číslovek - str. 102 - opsat žlutou tabulku Přečíst: str. 104/8 a), str. 105/9 a), b Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Druhy číslovek a jejich skloňování Druh otázka určité neurčité Základní Kolik? pět několik Řadové Kolikátý? pátý několikátý Druhové Kolikerý? Kolikero paterý patero několikerý několikero Násobné Kolikrát? Kolikanásobný? pětkrát pětinásobný několikrát několikanásobný Skloňování číslovek Dva, ob určovat jednotlivé druhy číslovek (pokud se s učivem seznamujeme, můžeme vyhledávat pouze jeden druh), nakonec kombinovat obě aktivity (např. vyhledat číslovky základní a rozdělit je na určité a neurčité). Žáci mohou pracovat v několika skupinách, každé přiřadíme jeden druh číslovek, který bude vyhledávat. Na.

PPT - Sada č

Český jazyk 1. napište do ŠS: Číslovky - ohebný slovní druh, skloňují se - označují počet, pořadí, množství a) určité - označují určitý, přesný počet, můžeme je vyjádřit číslicem Určité Vyjadřují přesný počet, pořadí - můžeme je vyjádřit i číslicí (dva, jeden tisíc třicet pět, 11, třetí, 5., osminásobný, patery) Neurčité Nevyjadřují přesný počet a nemohu je vyjádřit číslicí (mnoho, několik, několikerý, tolik, mnohokrát Druhy sloves. plnovýznamová slovesa mají vlastní význam - oproti pomocným nebo způsobovým slovesům, ale mnohá níže uvedená zvláštní slovesa mohou v určitém kontextu fungovat i jako plnovýznamová,; neplnovýznamová slovesa pomocné sloveso se používá jako nesamostatná složka vedle významového slovesa při tvorbě složených slovesných tvarů (např. české být.

PPT - Číslovky DRUHY ČÍSLOVEK PowerPoint Presentation

Uč, str. 113 Druhy číslovek Jak už to bylo u zájmen, tak dělíme i číslovky. Druhy číslovek jsou jen čtyři. A samozřejmě u každého druhu rozlišujeme číslovky určité a neurčité. Podívejte se na stranu očima. Hned nahoře ve cvičení 1 nám Anička rozdělila číslovky do čtyř sloupců. Přemýšlejme o tom, jak.

Číslovky Učivo Čeština dom

k vytisknutí - druhy číslovek. 11. 3. 2020. základní. řadové. druhové. násobné. určité. určité dělíme je na dvě skupiny-určité a neurčité. druhy číslovek -základní, řadové druhové a násobné. Třídění číslovek na určité a neurčité; podle druhu na základní, řadové, druhové a násobné, psaní číslovek slovem Označení materiálu VY_32_INOVACE_058 Autor Mgr. Eva Minaříková Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarec

- číslovky určité a neurčité - jsou zčásti sklonné (skloňování jmenné, adjektivní i zájmenné), zčásti nesklonné (dvakrát) - jsou jednak rodové (adjektivní druhý,-á,-é nebo substantivní sto, milion), jednak bezrodé (s šesti kamarády, dávkami, děvčaty Tažením myší je roztřiďte na uvedené druhy. Vše si pak zkontrolujte podle řešení. 4) Psaní tečky za číslovkami procvičte v učebnici na str. 103 cv. 7a). Text opište přesně podle předlohy, u číslovek rozhodněte, o který druh se jedná, a za řadovými doplňte tečku. Vzor: Sejdeme se po 6

Video: Číslovka - Wikipedi

Učírna - Druhy číslovek

 1. Druhy číslovek . Číslovky dělíme na základní škole podle významu a určitosti do pěti základních skupin. otázka: určité: neurčité
 2. Druhy přídavných jmen, zájmen a číslovek. Slovesa plnovýznamová a neplnovýznamová (sponová, pomocná, modální a fázová) Slovesné tvary jednoduché a složené; určité a neurčité. Slovesa zvratná. Mluvnické kategorie sloves. Skloňování jmen a časování sloves. Aplikace v rámci pravopis
 3. Číslovky - OPAKOVÁNÍ PRO 9. TŘÍDU · slova významu číselného · ohebný slovní druh-skloňují se · druhy číslovek: a) URČITÉ (přesný počet), NEURČITÉ (nevyjadřují přesný počet

Druhy číslovek.notebook 6 January 13, 2015 neurčitá řadová určitá druhová neurčitá základní určitá řádová určitá násobná Poznej číslovky určité, neurčité a rozděl je podle významu. Kontrolu proveď kliknutím na balónek Druhy číslovek. Číslovky můžeme rozdělit podle tří kritérií. Jako první se zřejmě nabízí dělení na číslovky vyjádřené číslicemi a číslovky vyjádřené slovy. Dále můžeme provést kategorizaci na číslovky určité (pět, sedmkrát, devatero) a neurčité (mnoho, tolik, několik) Druhy číslovek V našich návodech se dozvíte, jaké číslovky se v italštině používají. Vysvětlíme si číslovky základní, řadové, určité i neurčité. Vyjádření násobnosti v italštině. 84.1 Skloňování číslovek, druhy. Elektronická učebnice - I. stupeň . Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizac 6. třída Opakování číslovky: určité, neurčité, druhy číslovek, skloňování číslovek, psaní číslovek, tečka za číslovkou

Učírna - Obecné informace o slovesec

Číslovky Číslovky latinsky Numeralia jsou slova, která označují počet, pořadí, násobnost apod. dělíme je na: určité ( jeden, dva lze je rovněž napsat číslicí) neurčité ( mnoho, málo - nelze napsat číslicí) Problémem bývá: Skloňování číslovky dva, oba. (rozklikni odkaz a připomeň si učivo DRUHY ČÍSLOVEK . rozlišujeme . URČITÉ (lze je vyjádřit číslicemi) a . NEURČITÉ (nevyjadřují přesný počet) druhy: ZÁKLADNÍ. Druhy číslovek: Základní číslovky vyjadřujípočet či množství nějakého prvku, ve většině případů jsou spojeny se jmény (pět lidí, třináct koček, dvacet letadel), mohou však stát také samostatně (šli jsme tři, bylo nás tam pět apod.). Číslovky základní odpovídají na otázku kolik?, např.: určité

PPT - Druhy číslovek – číslovky násobné, číslovky druhovéTvarosloví – zájmena, číslovky - ppt stáhnout

Číslovky :: Čeština v KP

Určujeme druhy číslovek, číslovky píšeme číslecemi a naopak. Doplňujeme správné tvary číslovek - skloňujeme některé základní číslovky, soustředíme se i na číslovky řadové. Zároveň v některých cvičeních opakujeme pravopis. a) 1. cvičení - zapisujeme číslovky určité a neurčité. b). Druhy číslovek. Určité. přesný (konkrétní) počet, lze vyjádřit čísly. Neurčité. nedají se vyjádřit čísly. Základní. Číslovky vyjadřují počet či množství

Číslovky - Moje čeština - Čeština na internetu zdarma

Číslovky :: Cestina6

Rozlišujeme číslovky určité a neurčité. Určité číslovky vyjadřují přesný počet nebo pořadí, můžeme je zapsat číslicemi (pět prstů - 5 prstů, pátý den - 5. den, patero šatů - 5 šatů, pětkrát víc - 5krát víc) Urči druhy číslovek ( používej uvedené zkratky U- určité, Z- základní atd.) dvacetkrát- U, Ná málo patery desátý několikrát tolikery devátý tři obě patnáctery osminásobný sedmý LV ( s. 152- 154)- Franta Župan: Pepánek vychovatelem - přečti si ukázku v učebnici - měl Pepánek rád svého bratra? z čeho tak usuzuješ

PPT - ČÍSLOVKY PowerPoint Presentation, free download - ID

Druhy číslovek - Procvičování online - Umíme česk

Číslovky a jejich druhy Číslovky určité a neurčité, číslovky základní, druhové, násobné a řadové Žáci si osvojí a procvičí různé druhy číslovek, jejich skloňování Číslo strany: 3. Číslovky určité a neurčité. 5. Druhy číslovek. 6. Číslovky řadové. 7. Skloňování číslovek - vzory. 9. Rozděl daná. Řekneme si, co jsou číslovky, jak se dělí, jaké jsou druhy a rovnou je budeme trénovat. Do školního sešitu si nejprve uděláme zápis. Číslovky. číslovky určité - lze je vyjádřit číslicí (jeden, druhý, stý,..) číslovky neurčité - nelze je vyjádřit číslicí (hodně, několikátý,..) druhy číslovek

PRAVIDLA - Jak se správně píší ČÍSLOVKY - už v nich nikdy

Určité - vyjadřují určitý počet (osm, devět, sto padesát jedna...), je možné je zapsat slovně i číslicí Neurčité - nevyjadřují přesný počet (mnoho, tolik, několik, málo, mnohonásobně), zapsat je můžeme pouze slovně DRUHY ČÍSLOVEK ZÁKLADNÍ - vyjadřují počet, množstv a) určité (finitní) - vyjadřují osobu, číslo čas, způsob, slovesný rod a vid = tvary oznamovacího rozkazovacího a podmiňovacího způsobu x neurčité (infinitní) - přechodníky, infinitiv, příčestí minulé a trpné. b) jednoduché - jen tvar plnovýznamového sloves skloŇovÁnÍ ČÍslovek dva, oba, dvĚ, obĚ Pozn. Volné linky u pádů znamenají, že pro všechny rody platí skloňování uvedené v prostředním sloupci Tento týden budeme procvičovat poznávání druhů číslovek, takže je důležité, abyste uměli učivo z minulého týdne (zápis ve školním sešitu - druhy číslovek). Jen pro zopakování - číslovky dělíme na základní, řadové, druhové, násobné, a ty všechny druhy ještě rozlišujeme na určité a neurčité

PPT - Číslovky PowerPoint Presentation, free download - ID

1. DRUHY ČÍSLOVEK. Přečíst modré rámečky. Číslovky vyjadřují určité nebo neurčité množství, proto rozlišujeme číslovky určité, které vyjadřují přesný - určitý počet (jeden, deset, sto) nebo určité pořadí (první, desátý, stá) a neurčité Slovenský jazyk do vrecka. Pomôcka pre žiakov ZŠ. Pravopis, gramatika, slovné druhy, vetné členy, vety, súvetia nevíte někdo prosím druhy číslovek-nějmín,několik,čtyřiceti,jednoho? určité(dokážeš určit přesné množství např.:čtyřicetpět)a na určité (nedokážeš určit přesné množství např.:mnoho,málo) zájmeno žádný je určité či neurčité Anonym172207. 26.11.2009 19:05 | Nahlásit. pardon číslovka :D. URČITÉ - dvakrát, třináctkrát, sedminásobný NEURČITÉ - mnohokrát, několikanásobný Procvič si:Vyhledej v textu číslovky řadové a zapiš za nimi tečku určité (jedna, dvakrát, pátý) neurčité (několikrát, mnoho, několik) nebo také na. základní (jedna, pět, deset) druhové (patery, desatery, sedmero) Skloňování číslovek. Pokud píšeme číslovku číslicí (a ne slovy), musíme si pamatovat jedno základní pravidlo. Jak se píší číslovky slovy. Jelikož je více způsobů jak to provést, uvedeme si pouze základní způsob psaní složené číslovky, z toho si buď odvoďte zbytek, nebo se podívejte na náš článek, kde jsme se psaním číslovek slovy zabývali trochu více. 1268 - tisíc dvě stě šedesát osm Číslovky řadové se píší s tečkou a existují i další pravidla

 • Bifázický spánek.
 • Hvězdice rozmnožování.
 • Didaktika pdf.
 • Bolest ucha nebo zubu.
 • Medovo ořechové řezy.
 • Thunderbird odhlášení.
 • Wot t 34 skills.
 • Inverzní matice 2x2.
 • Hadi yemen.
 • Prednison nežádoucí účinky.
 • Kudrlinkové písmo.
 • Realitní kancelář zlín.
 • Parkoviště hrabětice.
 • Raw photo.
 • Toyota hilux 1994.
 • Winona ryder husband.
 • Plastika nosu zlín.
 • Asijské bb krémy.
 • Spastická tetraplegie.
 • Přelety iss.
 • Youtube duke ellington it don t mean a thing.
 • Jak zašpuntovat víno.
 • Podání badminton video.
 • Ty trika.
 • Výsledky lidovky fotbal.
 • Moto dráty.
 • Gucci sweatshirt.
 • Letni prikryvka pro deti.
 • B 2.
 • Pomelo wiki.
 • Web icon.
 • Overal panda.
 • Mokvající ekzém ve vlasech.
 • Vinařství popela.
 • Kde koupit past na myši.
 • Aviator watch.
 • Let a dream come true.
 • Výkup videokazet.
 • Bulka na bradavce.
 • A2dp bluetooth.
 • Cinestar pro maminky.