Home

Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška 26/1999 (Portál hlavního města Prahy)

501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání ..

 1. Ministr: Mgr. Gandalovič v. r. Poznámky pod čarou. 1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. 2) § 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.. 3) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.. 4) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění.
 2. Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 11/2003 23/200
 3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. Ministr: Mgr. Gandalovič v. r. _____ 1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 2) § 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 3

VYHLÁŠKA . Ministerstva pro místní rozvoj . ze dne 9. června 1998 . o obecných technických požadavcích na výstavbu . Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.: ZÁKLADNÍ. Vyhláška . o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněn

Vyhláška 26/1999 (Portál hlavního města Prahy

Vyhláškou se mj. ruší vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. O komentář k nové vyhlášce s výčtem nejpodstatnějších změn jsme požádali Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Zpět na právní a technické požadavky na výstavbu ve stavebnictví . Stáhnout zákon: Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění,. Vyhláška. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání stave Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu. Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. V § 25 stanoví jednak druhová kritéria pro vzájemné odstupy staveb vzájemně i od hranic sousedních. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Znění účinné k 1. 3. 2020>> Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Znění účinné k 1. 3. 2020 >> Čtěte také: v sekci Stanoviska ČKA a komentáře >> Pojem podkroví. v sekci Časté.

Vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhlášku č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhlášku č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu Vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb. a vyhlášky č. 376/1992 Sb. Vyhláška č. 17/1982 Sb., o technických požadavcích na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví. Vyhláška č. 3241/1948 Ú. l., o poškozených obcích Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vyhláška stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí podle § 117, 118, 119, 123 a 124 stavebního zákona 83/1976 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. června 1976 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu Změna: 45/1979 Sb. Změna: 376/1992 Sb. Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm.k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (TPS), ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. platnost na území ČR s výjimkou území hl. m. Prahy (ruší a nahrazuje dřívější vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů) Předmět : stanoven

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a zvláštní závazné úpravy samosprávných celků jako např. vyhláška č. 26/1991 Sb., hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Sankc VYHLÁŠKA federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 16. března 1979, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm

501/2006 Sb. - Vyhláška o obecných požadavcích na ..

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Vyhláška č. 502/2006, kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhláška č. 503/206 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. vydány dne 28.11. Některé záležitosti týkající se umísťování staveb byly vyhláškou č. 269/2009 Sb. přesunuty do vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; vyhláška o technických požadavcích na stavby tedy již neobsahuje žádné územně technické požadavky na stavby a na jejich umisťování. U staveb, pro které byla projektová dokumentace. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o technických požadavcích na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví : Derogace pasivní: 491/2006: novelizuje: Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích. 501 VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. o obecných požadavcích na využívání území Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Základní požadavky na výtahy ve vztahu k charakteru budovy stanoví vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.Vyhláška mj. stanoví: Stavby podle druhu a potřeby se vybavují osobními, popřípadě nákladními, požárními a evakuačními výtahy

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu : Derogace pasivní: 20/2012: novelizuje: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby : 323/2017: novelizuje: Vyhláška, kterou se mění vyhláška. odstupových vzdáleností dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy) Vyhláška č. 137/1998 Sb. - o obecných technických požadavcích na výstavbu úplné a aktualní zněn Vyhláška MMR č.137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu . Vyhláška v §47 předepisuje zřízení ochrany před bleskem v určitých typech objektů, nikoli výslovně v objektech pro individuální bydlení, pokud nejsou vystaveny zvýšenému nebezpečí zásahu blesku (osaměle stojící a vyvýšené budovy) Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb. 45/2018 Sb. Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území. 500/2006 Sb

Změny se dotknou požárních norem řady 73 08XX, jiných vyhlášek a zákonů. Připravuje se nová vyhláška, o obecných technických požadavcích na výstavbu, kde nově bude část týkající se požární bezpečnosti staveb zkrácena pouze na odkaz na novou Vyhlášku č. 23/2008 Sb. NOVINKY TÝKAJÍCÍ SE RODINNÝCH DOM VYHLÁŠKA ze dne 31. října 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. k) zákona č Odstupové vzdálenosti neurčuje norma, nýbrž stavební zákon, resp. jeho prováděcí vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu (na využívání území). Předpisem, který řešil umisťování staveb do 31.12.2006 byl § 8 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu; Vyhláška č. 503/2006 Sb. , o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění § 20 odst. 3 Pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejn

Ustanovení, týkající se požární bezpečnosti staveb ve vyhlášce č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, nebudou použita. Toto platí obdobně pro vyhlášku hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze VYHLÁŠKA ze dne 31. října 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm Důvodem zpracování vyhlášky o obecných technických požadavcích na stavby byla skutečnost, že stávající vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu již plně neodpovídala technickému pokroku, kterého bylo od doby jejího vydání v dané oblasti dosaženo i) vyhlášky č. 26/1999 Sb.HMP.o, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kde se výslovně stanoví, že se pro účely této vy-hlášky rozumí podkrovím - přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními. Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu Vyhláška stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí

13) Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Čl. 11. Připojení staveb na sítě a stavby technického vybaven - vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, - zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, Balkon Lodžie Terasa Převislé a ustupující konstrukce Požadavky na funkci balkonů 8/6 KONSTRUKCE BALKONŮ, LODŽIÍ A TERAS 8/6.1 OBECNÉ ZÁSADY A DOPORUČENÍ PRO BALKONY, LODŽIE A TERAS • Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění • Vyhláška č.502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění • Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení v platné Dvořákovo nábřeží/Na Františku; Holešovice Bubny - Zátory; Hradební korzo; Více o obecných technických požadavcích. 22. října 2012 | Autor: Pavel Hnilička. znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Obecné technické požadavky na výstavbu pro území hlavního města dosud stanovila vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějšíc

Video: 137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o ..

užitkové plochy pro veřejnost. V Praze platí Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu. Bezbariérovost vyžaduje pohotovostní stání v blízkosti pro osoby se ztíženou pohyblivostí nebo vozíčkáře dle vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích Požadavky na funkci schodišť vyplývají nebo jsou uvedeny: • v obecně závazných předpisech, jimiž jsou zejména: - stavební zákon č. 183/2006 Sb., - vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, - zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky Revize elektro vyhlášky - Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu - účinnost 31. prosince 2006, tuto využívá revizní technik elektro

[5] Vyhláška 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. [6] Vyhláška hl.m. Prahy 26/99 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze. Datum: 13.6.200 Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území: 502/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu: 503/2006 Sb. Vyhláška, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření: 526. K pojmu pohoda bydlení lze odkázat na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj č. j. 21280/99-32, kde se uvádí, že tento pojem není ve vyhlášce č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, definován. Při praktické aplikaci se za pohodu bydlení považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají.

Vyhláška č. 17/1982 Sb. - o technických požadavcích na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví úplné a aktualní zněn vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, v platném zněn

Nová vyhláška 268/2009 Sb

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vyhláška č. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním měst vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. a vyhlášky č. 502/2006 Sb. zrušena a nahrazena vyhláškou č. 268/2009 Sb. znění platné od 1.1.2007 do 26.8.2009 : vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb: účinnost.

vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, účinná od 1. 1. 2007; vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, účinná od 1. 1. 200 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (č.502/2006 Sb.) Vyhláška o technických požadavcích na stavby pro zemědělství (č.191/2002 Sb Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy Vyhláška č. 26/1999, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. 26/1999 HMP: 1. 3. 2007 - 30. 9. 201

Aktuální právní předpisy a technické normy z hlediska

Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických ..

Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. Popis. NULL. Jazyk. nezvolen. Navrhnout úpravu zkratky OTTP. Poslední změna zkratky OTTP byla provedena: 24.8.2005. Obor: Státní správa. Význam: Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. Popis: NULL. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu • vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhl. č. 492/2006 Sb., • vyhláška č. 498/2006 Sb., o.

Obecné požadavky na výstavbu ve stavebním řízení epravo

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - (68 kB) 137/98 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu - (108 kB) 138/73 Sb. Zákon o vodách (vodní zákon) - (65 kB) 174/94 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečujíc •Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (a její pražská varianta) •Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci •Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobam • vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu, • vyhláška MHMP č.26/1999 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu v Praze. Zatížení na schody: Podle normy ČSN EN 1991-1-1 je: Plošné 2 kN/m2 Bodové v nejkritičtějším místě na hraně schodu 2 kN na ploše 100 x 100 mm

Měření osvětlení « Elektro Revize Beneš

Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu — Česká komora

Stavební zákon a související vyhlášky ČKAI

Vyhláška, kterou se mění vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Účinnost od 31. 12. 2006. Částka 163 - čís. 503 Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnopráv-ní smlouvy a územního opatření. Účinnost od 1. 1. 2007. Částka 166 - čís. 51 Právní věta: Rozhodnutí č: 850 Stavební řízení: obecné technické požadavky na výstavbu - pojem pohoda bydlení I. Pohodou bydlení ve smyslu § 8 odst. 1 in fine vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, nutno rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny. Podle vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu bytový dům definován následovně: stavbou pro bydlení je bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. je pojem byt definován, je vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (dále těž vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu), v jejímž ustanovení § 3 písm. h) je byt definován jako soubor místností, popřípadě jednotlivá obytn Zabezpečení obecných technických požadavků na výstavbu. Ztráta vody v sousedních studních, hydraulické havárie. Vzájemné ovlivňování studní. Obecné technické požadavky na výstavbu studní §17 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla(ve znění pozdějších.

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č

− vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve zn ění pozd ějších předpis ů − vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním měst ě Praze, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 2) Od 1. 1 Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Zdroj: Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999) 19. 10. 199 technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně. Vondru ka r., kterou mění vyhlá ka 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích výstavbu. 2.55 (1) Slouží-li části jedné stavby rozdílným účelům, posuzují jednotlivé části samostatně podle příslu ných ustanovení této vyhlá ky. Vyhlá ka 502/2006 Sb. Ministr: Ing. Vyhlá ka 191/2002 Sb

V daném případě podle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů s odkazem na normové hodnoty tj. ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb-Výrobní objekty - Příloha I Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 2020 - úplné znění online (vyhláška č. 501/2006 Sb.) Naposledy aktualizováno 29. 10. 2020 o obecných technických požadavcích na výstavbu. 3) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů..

o obecných technických požadavcích na výstavbu

Rekonstrukce nemovitosti a stavební zákon epravo

Požadavky na umístění studny ve vztahu ke zdrojům možného znečištění vody ve studni a ve vztahu k ovlivnění vydatnosti sousedních studní obsahuje vyhláška o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb., v platném znění (§ 24a) 2009 - nahradila vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění, účinnou do 25. 8. 2009 ; vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb s účinností od 18. 11 Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu. vyhláška hl.m.P. číslo 26/1999 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. vyhláška číslo 324/1990 Sb. Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. zákon číslo 40/2004 Sb vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Řízení před soudem: rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu k § 65 a § 75 odst. 2 soudního řádu správního I. Rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu zpravidla nezakládá práva a povinnosti fyzických a právnických osob samo o sobě, ale až ve spojení s navazujícím aktem správního orgánu, kterým je rozhodováno o celém předmětu. Vyhláška MMR č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (1) Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění a ohrožení bezpečnosti Žádost o informaci, zda je platná vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, Čl. 10 odst. 3, závazná i pro Městskou část Praha 8, z důvodu zvětšení obytné plochy řadového rodinného domu přestavbou garáže na obytnou místnost. Odpověď: Vyhláška č. Celým názvem vyhláška 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.. Vyhláška plní stejný účel jako Technické požadavky na stavby ve zbytku republiky. Zohledňuje výjimečné podmínky na stavby v Praze s její těsnější zástavbou a hustou dopravní infrastrukturou vyhláška č. 502/2006 Sb., vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu vyhláška č. 503/2006 Sb., vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy.

Znáte nové technické požadavky na stavby? - ČESKÉSTAVBYPPT - NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBOZákladní informace k blower door test | atelier-dekZahustit, nikoli rozředit

Obecné technické požadavky na výstavbu : vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu : s komentářem / Hlavní autor: Vobořil, Oldřich Vydáno: (1999) Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu a souvisící předpisy. I Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 37/1994 Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a minc vyhlášku c. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška c. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemedelství. Je prováděcí vyhláškou zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), Cíl vyhlášky

 • Bedrokyčelní sval protažení.
 • Eco clean mora.
 • Cemvin vlastnosti.
 • Eisenhower matice.
 • Activstudio.
 • Dover útesy.
 • Kačírek kolem domu.
 • Luk dřevěný.
 • Výroba krystalů.
 • Marshall london.
 • Btr 82a.
 • Běloruština.
 • Klec na dřepy bazar.
 • Výroba tužky.
 • Tonsilektomie hojení.
 • Helicid a probiotika.
 • Corona brno.
 • Stromy rostoucí u vody.
 • Pracovní prostor photoshop.
 • Hvozdík čínský.
 • Best webcam recorder.
 • Jay hernandez.
 • Nejvyšší pyramida.
 • Dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Restaurace dolni mecholupy.
 • Bethanie mattek sands.
 • Olomouc hlavní nádraží příjezdy.
 • Politické strany v usa.
 • Archová montáž.
 • Stojánek na vlaječky.
 • Masmédia definice.
 • Litinová vana na nožičkách.
 • Pokojové rostliny semena.
 • Zamek dveri karavanu.
 • Plemena psů vhodná na hlídání.
 • Kemp hlásná třebáň.
 • V 2009.
 • Gramů tuku má přibližně přijmout dospělý člověk se sedavým zaměstnáním.
 • Na film cz.
 • Svatební pochod mendelssohn noty.
 • Justin bieber mikina zluta.